Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.9 Årsresultat 2019 – driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner

Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Netto driftsresultat -13 875-6 808-7 06749 %-12 016
Bruk av tidligere års mindreforbruk-14 737-14 737-100 %-
Bruk av disposisjonsfond-1 906-238-1 668801 %-8 657
Bruk av bundne fond-2 051-102-1 9492011 %-4 927
Sum bruk av avsetninger-18 694-15 077  -13 584
Overført til investeringsregnskapet8 3368 336-100 %920
Avsetning til disposisjonsfond14 27013 549721105 %8 347
Avsetninger til bundne fond606-606-1 596
Sum avsetninger23 21221 8851 327106 %10 863
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-9 357--9 357--14 737
Last ned tabelldata (Excel)