Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr

Disposisjonsfond - generelt2019
Inngående balanse24 053
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering-200
FSK sak 19/19, 2. tertial - klargjøring parkering ved Bru skole-300
Korrigering av selvkostfond vann og avløp 2018-229
Finansiering av underskudd - Slam 2019-616
Tilføring av fondsmidler 
Avsatt andel statlig tildeling havbruksmidler559
Mindreforbruk 2018 settes av til fond1 024
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann iht.overskudd 2019617
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann - rest historisk underskudd155
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp iht.overskudd 2019238
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp - rest historisk underskudd1 807
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Renovasjon iht.overskudd 2019459
Utgående balanse27 565
Last ned tabelldata (Excel)