Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.17 Hovedoversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 1 209 4001 095 521
2Faste eiendommer og anlegg7, 11707 437630 777
3Utstyr, maskiner og transportmidler7, 1124 85119 189
4Utlån11, 2180 20679 742
5Aksjer og andeler1220 18719 419
6Pensjonsmidler5, 21376 717346 393
7Omløpsmidler 187 216160 141
8Kortsiktige fordringer13, 1932 78743 447
9Premieavvik512 9789 003
10Kasse, postgiro, bankinnskudd14141 451107 692
11SUM EIENDELER 1 396 6161 255 662
 EGENKAPITAL OG GJELD   
12Egenkapital 349 344252 387
13Disposisjonsfond10, 1739 05127 186
14Bundne driftsfond102 9944 438
15Ubundne investeringsfond10300614
16Bundne investeringsfond101751 809
17Regnskapsmessig mindreforbruk109 35514 737
18Kapitalkonto21297 930204 065
19Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
20Langsiktig gjeld 985 769927 745
21Pensjonsforpliktelser5439 471409 129
22Langsiktig gjeld9546 298518 616
23Kortsiktig gjeld 61 50375 529
24Annen kortsiktig gjeld1961 50375 529
25SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 396 6161 255 662
26MEMORIAKONTI   
27Memoriakonto 74 95338 611
28Ubrukte lånemidler 71 13633 126
29Andre memoriakonti 3 8175 485
30Motkonto til memoriakontiene -74 953-38 611
Last ned tabelldata (Excel)