Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A - investeringRegnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjettRegnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Utlån og forskutteringer6 198 50016 000 00016 000 00012 815 000
Kjøp av aksjer og andeler768 4261 000 000-843 764
Avdrag på lån4 586 8602 600 0002 600 0007 606 081
Dekning av tidligere års udekket----
Avsetninger309 893300 000--
Årets finansieringsbehov57 713 210112 578 500115 160 50063 259 741
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler14 590 58054 134 62572 526 62536 585 094
Inntekter fra salg av anleggsmidler8 001 8028 000 000-102 720
Tilskudd til investeringer---167 000
Kompensasjon for merverdiavgift7 918 1459 988 8759 988 8757 239 144
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner16 109 34329 362 00029 062 0009 870 283
Andre inntekter----15 605
Sum ekstern finansiering46 619 870101 485 500111 577 50053 948 637
Overført fra driftsregnskapet8 336 0008 336 0003 083 000920 000
Bruk av tidligere års udisponert----
Bruk av avsetninger2 757 3402 757 000500 0008 391 104
Sum finansiering57 713 210112 578 500115 160 50063 259 741
Udekket/udisponert----
Last ned tabelldata (Excel)