Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 10.4 Hovedoversikt investering

Økonomisk oversikt - investeringFotnoteRegnskapJustert budsjettOpprinnelig budsjetRegnskap 2018
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3, 218 001 8028 000 000--
Andre salgsinntekter3----15 605
Overføringer med krav til motytelse310 372 48325 612 00025 312 0001 114 203
Kompensasjon for merverdiavgift37 918 1459 988 8759 988 8757 239 144
Statlige overføringer3----
Andre overføringer3---167 000
Renteinntekter og utbytte3----
Sum inntekter 26 292 43043 600 87535 300 8758 504 741
Utgifter     
Lønnsutgifter2713 431--1 154 291
Sosiale utgifter2210 484--340 556
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon335 441 61792 678 50096 560 50031 362 246
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 565 855--1 899 015
Overføringer 7 918 145--7 238 789
Renteutgifter og omkostninger ----
Fordelte utgifter ----
Sum utgifter 45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 4 586 8602 600 0002 600 0007 606 081
Utlån 6 198 50016 000 00016 000 00012 815 000
Kjøp av aksjer og andeler 768 4261 000 000-843 764
Dekning av tidligere års udekket ----
Avsatt til ubundne investeringsfond 300 000300 000--
Avsatt til bundne investeringsfond 9 893---
Sum finansieringstransaksjoner 11 863 67819 900 00018 600 00021 264 845
Finansieringsbehov 31 420 78068 977 62579 859 62554 755 000
Dekket slik:     
Bruk av lån 14 590 58054 134 62572 526 62536 585 094
Salg av aksjer og andeler3---102 720
Mottatte avdrag på utlån35 736 8603 750 0003 750 0008 756 081
Overført fra driftsregnskapet108 336 0008 336 0003 083 000920 000
Bruk av tidligere års udisponert ----
Bruk av disposisjonsfond10500 000500 000500 000250 000
Bruk av bundne driftsfond10----
Bruk av ubundne investeringsfond10613 726614 000-6 900 000
Bruk av bundne investeringsfond101 643 6141 643 000-1 241 104
Sum finansiering 31 420 78068 977 62579 859 62554 755 000
Udekket/udisponert ----
Last ned tabelldata (Excel)