Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

9 Kostra nøkkeltall

9.1 Innledning

Nedenfor presenteres utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen1 fra 2019. Tallene er foreløpige, endelig tall vil foreligge i juni. I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 2. Landets 4222 kommuner er gruppert i 11 kategorier og 16 undergrupperinger, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 2 består av 60 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 2; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

9.2 Befolkningsutvikling

Rennesøy kommune var en vekstkommune i årene 2002-2014, men de siste årene har veksten avtatt betydelig. Veksten i 2019 endte på -0,3 %, noe ned fra 0 % i 2018. Befolkningstallet er 4 831 per 31.12.2019. Kommunen har en relativt ung befolkning, men opplever at andelen 0 – 5 år (7,2 % i 2019 mot 7,7 % i 2018) er fallende. I aldersgruppen 6 – 15 år har Rennesøy høyest andel (16,1 % mot gjennomsnittet på 13,4 %). I aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy så vidt under gjennomsnittet i Rogaland, med 11,2 % mot gjennomsnittet på 11,4 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen under gjennomsnittet med 54,2 % mot Rogaland med 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,3 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen og gjennomsnittet i Rogaland er på 13,1 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Befolkningsprofil 2019Rennesøy 2018RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Rogaland Landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2019         
Folkemengde i alt4 8474 83111 2203 15612 002135 509198 184479 8914 674 089
Andel kvinner48,948,749,547,549,249,948,949,249,5
Andel menn51,151,350,552,550,850,151,150,850,5
Andel 0 åringer1,11,20,91,21,31,10,81,11,0
Andel 1-5 år6,66,06,66,57,46,04,96,35,5
Andel 6-15 år16,116,114,213,315,212,311,613,412,2
Andel 16-18 år4,54,64,13,74,03,43,73,73,6
Andel 19-24 år6,56,68,16,47,38,26,97,77,6
Andel 25-66 år5454,253,053,054,856,551,854,754,0
Andel 67-79 år8,28,49,311,27,69,114,49,511,6
Andel 80 år og over2,92,93,74,72,33,45,93,64,5
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere10,7 11,68,611,413,311,212,411,29,7
Døde per 1000 innbyggere55,65,5756,510,5 6,37,9
Innflytting per 1000 innbyggere43,3 46,662,834,950,561,454,151,853,9
Utflytting per 1000 innbyggere49,5 55,750,937,150,255,357,747,949,9
Arbeidsmarked         
Registrerte arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen1,71,51,51,31,91,91,41,51,4
Tabell 9.1 Befolkningsprofil 2019
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 9.1 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy sammenlignet med Rogaland i perioden 2005 – 2019
Figur 9.2 Befolkningsvekst i prosent i Rennesøy kommune i perioden 2000-2019

9.3 Lønnsutgifter

Tabellen nedenfor viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg prosentvis mellom de ulike tjenesteområdene. Rennesøy bruker forholdsvis mye lønn på barnehage og mindre på helse og omsorg sammenlignet med gjennomsnittet for Rogaland. Dette henger mye sammen med hvordan aldersfordelingen er i kommunen.

Lønnsutgifter 2019 i % av totale utgifterRennesøy 2018RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt RogalandLandet uten Oslo
Lønn, adm., styring, fellesutgifter10,410,14,47,94,25,96,55,45,3
- herav lønn styring og kontrollvirksomhet1,11,10,81,40,60,71,20,70,8
- herav lønn administrasjon5,86,05,98,55,06,87,05,86,1
- herav lønn fellesutgifter3,53,0-2,3-2,0-1,4-1,6-1,7-1,1-1,6
Lønn, barnehage20,320,414,014,817,714,210,311,89,4
Lønn, grunnskoleopplæring28,730,827,128,729,825,922,627,125,2
Lønn, helse og omsorg27,428,937,141,632,034,345,538,642,6
Lønn, sosialtjenesten7,55,14,02,55,65,82,74,33,9
Lønn, barnevern0,00,05,10,02,83,91,43,13,0
Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall0,50,71,81,22,42,12,12,11,8
Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/ nærmiljø1,31,01,61,42,02,01,71,91,8
Lønn, kultur2,22,43,41,62,13,62,33,12,7
Lønn, kirke0,00,00,00,00,10,00,00,00,0
Lønn, samferdsel0,10,00,20,00,30,90,40,60,7
Lønn, bolig0,00,00,40,00,30,70,30,50,4
Lønn, næring0,50,60,30,40,50,51,10,50,6
Lønn, brann og ulykkesvern1,20,00,00,00,00,01,30,61,4
Tabell 9.2 Lønnsutgifter 2019
Last ned tabelldata (Excel)

Vær oppmerksom på at summen av andelene for utgifter til tjenesteområdene ikke blir 100% for noen av utgiftsbegrepene i denne tabellen. Dette skyldes blant annet at enkelte funksjoner enten inngår i flere av tjenesteområdene eller ikke inngår i i noe tjenesteområde.