Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver:

 • Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg
 • Kostnadskalkulering av offentlige bygg og anlegg
 • Byggeledelse og prosjektledelse
 • Grunnforhandlinger, kjøp og salg av off. areal og eiendommer
 • Delta ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
 • Merkantil/økonomisk oppfølging av alle større bygge- og anleggsarbeider
 • Utbygging av byggefelt/kommunekontakt for private felt
 • Rehabilitering av kirker og kirkegårder

Ressurser utbygging:
Basert på naturlig avgang og i påvente av sammenslåing av kommuner så har utbyggingsavdelingen leid inn prosjektleder i 2019 for å dekke de pågående prosjekter. I tillegg ble det leid inn eksterne ressurser ved behov under hvert prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er formålstjenlig, brukt i enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2019

Rehabilitering av Mosterøy Skole
Arbeid med rehabilitering av Mosterøy Skole ble gjennomført i 2019. Arbeidet innbefattet en delvisrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og kjøkken i den eldre delen av skolen i tillegg til at flere rom ble oppgradert.

Bofelleskapet Eltarvåg
Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017.

Omreguleringsarbeid ble sluttført i 2018 basert på avvik påpekt fra Fylkesmannen i Rogaland. Utbyggingen startet opp høsten 2019, og forventes ferdigstillet sommenren 2020.

ENØK prosjekter
Arbeidet med flere enøk prosjekter fortsatte i 2019. Det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av 2020. Tiltakene som er valgt ut og søkt om støtte til for gjennomføring fra Enova er beregnet til kr 16,6 mill. Det vil gi en forventet energibesparelse på ca 1,26 mill. kWh/år (30 % reduksjon fra dagens forbruk på disse byggene). Det er beregnet en besparelse for disse tiltakene på omtrent kr 1,45 mill./år.

Følgende prosjekter inngår i ENØK satsingen:

 • Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter
 • Rennesøy skole med flerbrukshall og basseng
 • Bru barnehage
 • Brannstasjonen
 • Mosterøy skole + Mastrahallen
 • Lagerhall Hausken
 • Meieriet
 • Østhusvik barnehage
 • Legesenteret

Dette arbeidet inkluderte også etableringen av en solcelleløsning på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter med batteri back-up som i tillegg til å redusere energiforbruket med bruk av solenergi har gitt muligheter til å redusere energikostnader med kutting av energitoppene. Dette anlegget gir også reservestrøm til sykehjemmets kritiske områder ved strømbortfall.

Rehabilitering av Fjøløy Fort
Befalsforlegning og Overnattingshytten som regnes å være fra hhv. 1953 og 1954, ble rehabilitert gjennom tekniske og bygningsmessige oppgraderinger både innvendig og utvendig. Dette arbeidet startet opp i 2018 og ferdigstilt høsten 2019.

Generelt
Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne definere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for kommunens prosjekt til politisk behandling.