Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8.4.4 Andre aktiviteter

Prosjekter
I 2019 har også følgende arbeid blitt gjennomført:

  • Gang- og sykkelvei på Sokn: Prosjektet ble startet i januar og var ferdigstilt i september.
  • Veilysprosjekt fra Sørbøkrossen til Sørbø grendehus: Ble ferdigstilt tidlig i høst.
  • Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Østhusvik og Hanasand: Reguleringsplan ble vedtatt 11. mars 2019.
  • Reguleringsplan for veiutvidelse av FV 574 Østhusvikveien: Blir førstegangsbehandlet i det nye kommunestyret i 2020.
  • Reguleringsplan og detaljplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Reguleringsplan på Austre Åmøy ble førstegangsbehandlet høst 2019. Forventes vedtatt i 2020. Parallelt jobbes det med detaljplanlegging på Vestre Åmøy, mellom Åmøybrua og rundkjøring på Vestre Åmøy.
  • Sykkelskur: Det er etablert nye sykkelskur i Vikevåg og på Sokn, som et ledd i å tilrettelegge for jobb- og skolependlere.
  • Parkeringsplass ved idrettsanlegget på Mosterøy: Det er etablert en ny parkeringsplass som skal benyttes ved større arrangementer.
  • Møteplasser på Klosterøy: Rennesøy kommune søkte på vegne av Statens vegvesen om dispensasjon til Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune, og Statens vegvesen gjennomførte tiltaket.
  • Utbedring av kommunale kaier: Det er gjennomført utbedringsarbeider på Finnasandkaien, Askje kai, Vestre Åmøy kai og Bru kai.

Vinterdrift:
Det har vært en vinter med moderate mengde snø/frost.

Samarbeid med Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune
Også i 2019 vil vi trekke fram et godt samarbeid med Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune hvor vi sammen har fått gjennomført prosjekter, både ved busstasjonen på Sokn, parkeringsplass i Bergjekrossen og møteplasser på Klosterøy.

Drift Austre Åmøy
Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på Austre Åmøy, som en del av arbeidet med kommunesammenslåing.

Kommunen har også i 2019 gjennomført grøfterensk, kantslått og hatt vintervedlikehold.

Hjemmelsoverføring vei:
Det er jobbet med å få overført hjemmel til veiarealet flere steder, blant annet på Bjerga og Hausken.

Kommunesammenslåing:
Veiansvarlig har brukt en del ressurser på sammenslåingsprosessen, i forhold til overlevering av relevante data og deltakelse i utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan.