Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

8 Tekniske tjenester

8.1 Innledning

Teknisk avdeling har det overordnede ansvaret for områdene Utbygging, Drift og vedlikehold, Renhold, Vei og Beredskap.

Stillingsressursene for avdelingen i 2019 var:

Antall årsverk2019
Drift6,8
Renhold16,5
Vei2,5
Utbygging1,0
Totalt26,8
Tabell 8.1 Antall årsverk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

8.2 Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold har ansvar for alle kommunale bygg/anlegg og veivedlikehold. Kommunal bygningsmasse utgjør nå i overkant av 37 000 m2.

I tillegg har enheten vedlikeholdsansvar for i overkant av 45 000 m2 offentlige områder med parker, plener og friområder.

8.2.1 Vaktmestertjenesten

Vaktmesterne har ansvar for alt teknisk på de kommunale bygg. Formann har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet, innkjøp av varer etc. Arealet som vaktmestertjenesten har hatt ansvar for i 2019 er på 40 000 m2. Alle avvik på kommunens bygg meldes inn online i systemet Facilit hvor vaktmestere har tilgang til disse avvikene og underliggende dokumentasjon på sine telefoner og nettbrett.

Prioriterte arbeidsoppgaver i 2019 har vært:
1. Beredskap og skallsikring
2. Sjekk og kontroll av tekniske anlegg
3. Vedlikehold, garantier og reklamasjoner
4. Service, reparasjoner og rammeavtaler
5. Arrangementer

Oppgavene er også prioritert i tilsvarende rekkefølge i perioder med kapasitets- og ressursutfordringer.

8.3 Renholdstjenesten

Renholdstjenesten har ansvar for alt renhold av kommunale bygg. Renholdsleder har ansvaret for den daglige driften, organisering av arbeidet samt innkjøp av varer etc. Arealet som renholdstjenesten har hatt ansvar for i 2019 er 37 000 m2. Revidering og tilpassing av renhold på det enkelte bygg har vært prioritert og ble iverksatt i 2019.

8.4 Vei

8.4.1 Trafikksikkerhet

Rullering av tiltakslisten i trafikksikkerhetsplanen ble gjennomført høsten 2019, og det ble vedtatt at denne skulle være Rennesøy kommunes innspill til nye Stavanger kommunes trafikksikkerhetsplan som vedtas i 2020.

Veiansvarlig sitter i arbeidsgruppen som lager trafikksikkerhetsplanen.

8.4.2 Asfaltering

Følgende veier er asfaltert i 2019:

 • Vodlaveien
 • Fjøløyveien

8.4.3 Ferister

Det ble gjort utbedring av ferister på følgende steder:
• Reianes
• Hodnefjellveien

8.4.4 Andre aktiviteter

Prosjekter
I 2019 har også følgende arbeid blitt gjennomført:

 • Gang- og sykkelvei på Sokn: Prosjektet ble startet i januar og var ferdigstilt i september.
 • Veilysprosjekt fra Sørbøkrossen til Sørbø grendehus: Ble ferdigstilt tidlig i høst.
 • Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Østhusvik og Hanasand: Reguleringsplan ble vedtatt 11. mars 2019.
 • Reguleringsplan for veiutvidelse av FV 574 Østhusvikveien: Blir førstegangsbehandlet i det nye kommunestyret i 2020.
 • Reguleringsplan og detaljplan for gang- og sykkelvei mellom Austre og Vestre Åmøy: Reguleringsplan på Austre Åmøy ble førstegangsbehandlet høst 2019. Forventes vedtatt i 2020. Parallelt jobbes det med detaljplanlegging på Vestre Åmøy, mellom Åmøybrua og rundkjøring på Vestre Åmøy.
 • Sykkelskur: Det er etablert nye sykkelskur i Vikevåg og på Sokn, som et ledd i å tilrettelegge for jobb- og skolependlere.
 • Parkeringsplass ved idrettsanlegget på Mosterøy: Det er etablert en ny parkeringsplass som skal benyttes ved større arrangementer.
 • Møteplasser på Klosterøy: Rennesøy kommune søkte på vegne av Statens vegvesen om dispensasjon til Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune, og Statens vegvesen gjennomførte tiltaket.
 • Utbedring av kommunale kaier: Det er gjennomført utbedringsarbeider på Finnasandkaien, Askje kai, Vestre Åmøy kai og Bru kai.

Vinterdrift:
Det har vært en vinter med moderate mengde snø/frost.

Samarbeid med Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune
Også i 2019 vil vi trekke fram et godt samarbeid med Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune hvor vi sammen har fått gjennomført prosjekter, både ved busstasjonen på Sokn, parkeringsplass i Bergjekrossen og møteplasser på Klosterøy.

Drift Austre Åmøy
Rennesøy kommune inngikk høsten 2017 avtale med Stavanger kommune om overtakelse av veivedlikeholdet på Austre Åmøy, som en del av arbeidet med kommunesammenslåing.

Kommunen har også i 2019 gjennomført grøfterensk, kantslått og hatt vintervedlikehold.

Hjemmelsoverføring vei:
Det er jobbet med å få overført hjemmel til veiarealet flere steder, blant annet på Bjerga og Hausken.

Kommunesammenslåing:
Veiansvarlig har brukt en del ressurser på sammenslåingsprosessen, i forhold til overlevering av relevante data og deltakelse i utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan.

8.5 Utbygging

Hovedoppgaver:

 • Prosjektering og planlegging av større offentlige bygg og anlegg
 • Kostnadskalkulering av offentlige bygg og anlegg
 • Byggeledelse og prosjektledelse
 • Grunnforhandlinger, kjøp og salg av off. areal og eiendommer
 • Delta ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
 • Merkantil/økonomisk oppfølging av alle større bygge- og anleggsarbeider
 • Utbygging av byggefelt/kommunekontakt for private felt
 • Rehabilitering av kirker og kirkegårder

Ressurser utbygging:
Basert på naturlig avgang og i påvente av sammenslåing av kommuner så har utbyggingsavdelingen leid inn prosjektleder i 2019 for å dekke de pågående prosjekter. I tillegg ble det leid inn eksterne ressurser ved behov under hvert prosjekt for å ivareta de enkelte tekniske områder. Vaktmestertjenesten blir også i de tilfeller der dette er formålstjenlig, brukt i enkelte prosjekter.

Større prosjekt startet/utført i 2019

Rehabilitering av Mosterøy Skole
Arbeid med rehabilitering av Mosterøy Skole ble gjennomført i 2019. Arbeidet innbefattet en delvisrenovering hvor det ble skiftet ventilasjon, belysning og kjøkken i den eldre delen av skolen i tillegg til at flere rom ble oppgradert.

Bofelleskapet Eltarvåg
Omsorgsboligene på Eltarvåg ble ferdig planlagt, prosjektert og innhentet priser første halvår 2017.

Omreguleringsarbeid ble sluttført i 2018 basert på avvik påpekt fra Fylkesmannen i Rogaland. Utbyggingen startet opp høsten 2019, og forventes ferdigstillet sommenren 2020.

ENØK prosjekter
Arbeidet med flere enøk prosjekter fortsatte i 2019. Det forventes at dette arbeidet avsluttes i løpet av 2020. Tiltakene som er valgt ut og søkt om støtte til for gjennomføring fra Enova er beregnet til kr 16,6 mill. Det vil gi en forventet energibesparelse på ca 1,26 mill. kWh/år (30 % reduksjon fra dagens forbruk på disse byggene). Det er beregnet en besparelse for disse tiltakene på omtrent kr 1,45 mill./år.

Følgende prosjekter inngår i ENØK satsingen:

 • Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter
 • Rennesøy skole med flerbrukshall og basseng
 • Bru barnehage
 • Brannstasjonen
 • Mosterøy skole + Mastrahallen
 • Lagerhall Hausken
 • Meieriet
 • Østhusvik barnehage
 • Legesenteret

Dette arbeidet inkluderte også etableringen av en solcelleløsning på Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter med batteri back-up som i tillegg til å redusere energiforbruket med bruk av solenergi har gitt muligheter til å redusere energikostnader med kutting av energitoppene. Dette anlegget gir også reservestrøm til sykehjemmets kritiske områder ved strømbortfall.

Rehabilitering av Fjøløy Fort
Befalsforlegning og Overnattingshytten som regnes å være fra hhv. 1953 og 1954, ble rehabilitert gjennom tekniske og bygningsmessige oppgraderinger både innvendig og utvendig. Dette arbeidet startet opp i 2018 og ferdigstilt høsten 2019.

Generelt
Lov om offentlig anskaffelse stiller strenge krav til utarbeidelse av konkurranse-dokumenter/anbud. Alle bygge- og anleggsprosjekt skal lyses ut på anbud med tilhørende evalueringsprosesser, kontraktsforhandlinger og oppfølging.

Når avdelingen selv utfører en overordnet byggeledelse med å innleie av spesialister innenfor de enkelte fagområder innebærer dette en vesentlig innsparing i prosjektene. Dette fordrer grundig oppfølging av utførte arbeider og kontroll av juridisk korrekt innhenting av priser. Det er viktig at kontraktsinngåelser foregår på riktig måte og til rett pris. Lokal innkjøpskompetanse er nødvendig for å kunne definere kvaliteter og brukstilpasninger, konsekvenser og kostnader, ta hensyn til lokale forhold og behov samt fremlegge forslag til løsninger og kostnadskalkyler for kommunens prosjekt til politisk behandling.

8.6 Beredskap

Avdelingens arbeid med sivilt beredskap fortsatte i 2019 med å gjennomgå kommunens overordnede ROS-analyse og oppdatere beredskapsplanen. Alt beredskapsarbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med arbeidsgruppen som er nedsatt av representanter fra de enkelte kommunale fagområder samt kommunens øverste ledelse.