Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.4.2 Avløp

Slamtømming ble i 2019 gjennomført for private slamavskillere på; Mosterøy, Sokn, Bru, Vestre Åmøy, og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. I tillegg resterende tanker på Rennesøy som ikke ble tømt i 2018.

Det er etablert pumpestasjon for kloakk på Dalaker.