Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.4 VAR avdelingen

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver:

Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell, synergieffekt. I tillegg til en VAR-ansvarlig på forvaltning for Rennesøy kommune, er det blitt leid inn en person fra Stavanger kommune som jobber 50% for Rennesøy kommune.

I 2019 har driftsavdelingen utført arbeid med rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking, planlagt forebyggende vedlikehold, oppfølging av investeringstiltak etc.

7.4.1 Vann

Utbygging av ny vannforsyning til Mosterøy er i gang, fra Mosterøy skole til Utstein Kloster Hotell. I tillegg blir området ved Vaula kloakkert.

Det er i 2019 utført 49 vannanalyser av drikkevannskvaliteten på Rennesøy. Det ble registrert et avvik som skyldes funn av koliform bakterie, men som var normal ved om-prøve.

For å hindre tilbakestrømming av forurenset drikkevann er alle landbrukseiendommer i Rennesøy kommune, som er i drift med kommunal vannforsyning,pålagt å installere godkjent kontrollerbar tilbakeslagssikring. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016. I dag mangler 20 landbrukseiendommer denne sikringen. Disse 20 har fått nytt pålegg, og dette er noe som vil ha videre fokus i nye Stavanger kommune.

I løpet av 2019 har det vært noen større hendelser og påfølgende utbedringer som har blitt belastet driftsbudsjettet for vann:

  • 3 store vannbrudd på Askje:
    I løpet av mai/juni 2019 oppsto det 3 brudd på Ø280mm hovedvannledning på Askje. Alle 3 bruddene medførte mye arbeid og innleid mannskap for å lokalisere og utbedre hovedvannledning.
  • I forbindelse med utbygging av bofellesskap Eltarvåg, ble en hovedvannledning undergravd med påfølgende kollaps. For å reparere ødelagt ledning blir hele ledningsstrekket skiftet ut.

7.4.2 Avløp

Slamtømming ble i 2019 gjennomført for private slamavskillere på; Mosterøy, Sokn, Bru, Vestre Åmøy, og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. I tillegg resterende tanker på Rennesøy som ikke ble tømt i 2018.

Det er etablert pumpestasjon for kloakk på Dalaker.

7.4.3 Renovasjon

Renovasjonen IKS har avtale om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast. Innbyggerne har hatt muligheten til å sortere ut plast i 2019, dette opphører i 2020.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

7.4.4 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging investeringstiltak, ROS-analyser, revidering beredskapsplaner.