Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv. Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå på skjøtsel av kulturlandskapet i Rennesøy utløste også i 2019 tilleggsbevilgning fra fylkesmannen. På grunn behovet for tverrfaglig samordning inn mot den nye storkommunen så har dette også vært en prioritert oppgave.