Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har flere ansvarsområder:

  • Plan har ansvar for arealplaner, både private og kommunale
  • Byggesak behandler søknader om tiltak og fører tilsyn
  • Geodata sørger bl.a. for at kommunen har et oppdatert og funksjonelt kartverktøy som gir grunnlag for effektiv planlegging og saksbehandling
  • Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2019 hatt til sammen syv hele fagstillinger til rådighet. Personal- og økonomiansvaret for avdelingen ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Siste halvdel av 2019 har ett årsverk vært vakant, samt at en stilling også har hatt funksjon som fagleder Plan og forvaltning.

Kommuneplanen krevde mesteparten av kapasiteten i første halvår med endelig vedtak av både samfunns- og arealdel i juni. Siste halvår har private planer hatt prioritet.

7.2.2 Byggesak

I 2019 har tjenesteområdet kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling, samt en permisjon store deler av året, og har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2019. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2019 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er prioritert gjennom hele året, i tillegg til at mange delingssaker har vært behandlet.

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv. Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå på skjøtsel av kulturlandskapet i Rennesøy utløste også i 2019 tilleggsbevilgning fra fylkesmannen. På grunn behovet for tverrfaglig samordning inn mot den nye storkommunen så har dette også vært en prioritert oppgave.