Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.8 NAV

NAV sin virksomhet utføres i tråd med arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven), folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. NAV Rennesøy, har som mål å sikre en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Flyktningetjenesten var en del en del av NAV-kontoret frem til 31.12.2019.

I 2019 har unge voksne (personer under 30 år) vært et satsningsområde i hele NAV og for Rennesøy kommune. NAV Rennesøy har hatt et ungdomsteam, men ukentlige gruppemøter for unge under 30 år ble avsluttet våren 2019, da det ble for få deltakere. De få som ikke hadde arbeidsrettet aktivitet ble fulgt opp individuelt. Satsningen på unge voksne var også viktig for å kunne følge opp aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

I Rennesøy kommune gikk andelen mottakere av sosialhjelp ned fra 128 personer i 2018 til 119 personer i 2019. Nedgangen henger sammen med at flere personer har kommet helt eller delvis i jobb, har flyttet fra kommunen og antallet nye henvendelser er redusert. Utbetalingen av sosialstønad har imidlertid ikke blitt tilsvarende. Det henger sammen med et relativt høyt antall mottakere av sosialhjelp med forsørgelsesplikt. Ut over dette er sosialhjelpsmottakerne personer som trenger midlertidig bistand i en vanskelig fase, personer som har behov for supplerende støtte fordi inntekten ikke strekker til eller er i en overgang mellom lønn og en folketrygdytelse.

NAV Rennesøy hadde 15 nye § 17 vedtak, vedtak om innvilget økonomisk råd og veiledning, i 2019. Disse vedtakene er blitt gitt til personer som trenger rådgivning knyttet til gjeld og de som søker gjeldsordning. Mange av sakene er komplekse.

NAV har oppnådd følgende i 2019:

  • Tett oppfølging av de unge (under 30) i kommunen, både de som mottar kommunale og statlige ytelser. Det har igjen bidratt til å ivareta aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.
  • Flere aktive brukere på den digitale aktivitetsplanen til NAV. Muligheten for å skrive direkte til veiledere på Nav fører hyppigere kommunikasjon mellom bruker og NAV.
  • 131 % måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontakter
  • 74 % overgang til arbeid blant arbeidssøkerne
  • Kontorets mål om antall formidlinger og fått jobben. Målet var 1 person per måned, men oppnådd resultat var 2 personer i måneden
  • 64% av brukerne med spesielt tilpasset innsats har hatt en arbeidsrettet aktivitet
Figur 6.1 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, Kilde: NAV