Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.7 Barnevern

Barneverntjenesten for Randaberg, Rennesøy og Finnøy har hatt et interkommunalt samarbeid siden 1. januar 2015.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten:

  • Motta og gjennomgå bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser samt iverksette og følge opp tiltak. Et gir i stor grad råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
  • Utrede, forberede og føre saker til Fylkesnemnd og rettsapparat
  • Følge opp barn og unge plassert utenfor hjemmet

Alle ansatte har kontorplass på Randaberg arena samtidig som tjenesten har disponible kontorlokaler på Finnøy og Rennesøy for bl.a. ungdomskoordinator.

Fokuset for tjenesten er å sikre god og effektiv drift i alle ledd. En har hatt stort fokus på å jobbe med felles rutiner samt utvikle en felles faglig plattform.

Barneverntjenesten har hatt et høyt sykefravær også i 2019. (1.kv 13,1, 2.kv 17,8%, 3.kv 12,6%, 4.kv 13,8%.).Barnevern jobber etter tidsfrister og tjenesten håndterer mange komplekse saker som tilsier stor arbeidsbelastning. Ansatte i barneverntjenesten er særlig utsatt for tilleggsbelastning som sjikane og trusler. Det har vært satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus på å få ned sykefravær samt sikre gode rutiner for ivaretakelse i forbindelse med belastning som trusler og sjikane.

Viktige fokusområder ellers i 2019 har vært samarbeid med barn og foreldre, økt grad av struktur og system i saksbehandling og fokus på trivsel og motivasjon hos ansatte.