Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3.5 Enhet for forebygging og folkehelse

Ansatte ved helsesenteret og tillitsvalgte har vært sterkt involvert i arbeidsgrupper vedrørende organisering av legevaktstjenesten i Nye Stavanger og drift av kommunal legetjeneste. Ved utgangen av året var det ledig listekapasitet på ca. 450 pasienter ved senteret.

Det var i 2019 58 fødsler i Rennesøy mot 56 i 2018. Helsestasjonen bruker i stor grad gruppekonsultasjonen, som er nettverksbyggende og oppleves positivt av foreldre. Prosjektet « Vil vite» handler om forebygging av vold og seksuelle overgrep. Dette er gjennomført i samarbeid med alle barnehagene. Skolehelsetjenesten er til stede på hver av skolene. Det er arrangert grupper; «Jentesnakk» samt treningsgrupper med fysioterapeut. Tilbakemeldinger fra begge gruppene er gode. Det er også gjennomført gratis vaksinering mot HPV.

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2019 videreført satsning på treningsgrupper til ulike aldersgrupper. Det ble etter sommerferien inngått et samarbeid med Frisklivssentralen i Stavanger, som videreførte tilbudet i Rennesøy.