Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.2 Tjenesteområdets viktigste oppgaver

  • Utvikling, planlegging, koordinering og iverksetting av alle tjenester i Helse og velferd
  • Sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas etter intensjonene i lov og avtaleverk
  • Sikre at tjenestene utvikles i takt med behovet i befolkningen og innenfor de økonomiske rammene som kommunen har
  • Rette ressursbruken mot tiltak som er helsefremmende, forebyggende og som bygger opp under intensjonen om tidlig innsats på alle fagområder
  • Saksforberedelser til politisk behandling og iverksetting av vedtak
  • Rekruttering av personale og sikre riktig kompetanse på alle fagområder
  • Være i front i arbeidet med å følge opp nasjonale satsinger
  • Gjennomføre endringer og innovasjon som er nødvendig for utvikling av tjenestene