Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

Oppsummering og utfordringer

Kommunen har et godt grunnlag gjennom bygg og anlegg med god kvalitet. Det vil i årene framover ikke være behov for nye barnehagebygg eller skolebygg.

Antall søkere til barnehagetilbudet avtar. Det utfordrer kommunen på flere måter. Organiseringen av barnegrupper i den enkelte barnehage blir utfordret med endring i alderssammensetningen. På et overordnet nivå blir kapasitet og antall barnehager en problemstilling.

Innenfor Grunnskole-området skal kartlegginger vektlegges og sikre at resultatene blir brukt og får betydning for den ordinære og tilrettelagte undervisningen. Målet er tilpasset opplæring, variasjon i undervisningsmetoder og kvalitet i vurderingsarbeidet for hver elev.

Både skolene og barnehagene i Rennesøy har et bevisst og systematisk fokus på arbeid mot mobbing og for inkludering. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig.

Rennesøy kommune er på både barnehagefeltet og skolefeltet i forpliktende utviklingsarbeid på tvers av kommunegrensene. Både gjennom samarbeid med kommunene i Nye Stavanger og gjennom kommunene i Utdanningsregion Midt har kommunen funnet en god modell for samarbeid og utvikling. Året har vært preget av prosesser knyttet til sammenslåingen av kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger.