Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.3 Grunnskolen

Elev- og klassetall

 15/1616/1717/1818/1919/20
Elever768788784796802
Klasser3841414242
Elever pr klasse20,219,219,118,919,1
Tabell 5.6 Elevtall og klasser
Last ned tabelldata (Excel)

Antall elever og antall klasser har gått noe opp i 2019. Rundt 46 barn har benyttet seg av tilbud om gratis leksehjelp etter skoletid. Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Det ble kjøpt inn PCer til alle elevene som begynte på 8. trinn. I ungdomsskolen er det nå 1:1 dekning. På mellom trinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.
Kommunens ansvar som skoleeier er stadig i utvikling og møter økte krav til oppfølging og system, jf. opplæringslovens § 13.10. Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Rennesøy 2018 ble lagt fram våren 2019.

Kompetanseløft i skolen
Både Rennesøy skule og Vikevåg skule er praksisskole/partnerskapsskole for lærerutdanningen ved universitetet i Stavanger. Å være partnerskapsskole er positivt for skoleutviklingen og utfordrer skolen til å drive et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid.

Fire deltakere avsluttet kompetanse for kvalitet våren 2019. En inspektør avsluttet rektorskolen. 7 deltakere startet på kompetanse for kvalitet ordningen høsten 2019. To lærere begynte på engelsk 1. 1-7 trinn. En lærer på spesialpedagogikk1. 1.-7. trinn. En lærer på engelsk 2. 5.-10.- trinn. En lærer på Tysk 1. 5-10. trinn. En lærer på matematikk 1. 1.-7. trinn og en lærer begynte på erfaringsbasert master i engelsk. I tillegg går tre lærere på lærerspesialiststudium. De er fordelt på fagene begynneropplæring, digital kompetanse og norsk.

Kvalitetsutvikling / ledernettverk
Utviklingsplanen til skolene danner utgangspunkt for identifisering av områder skolen skal jobbe særlig med. Disse områdene er løftet inn i samarbeid og utvikling i Utdanningsregion midt. Vikevåg skule er med i pulje 1 og har nettverkssamarbeid med skoler i Finnøy og Universitetet i Stavanger.

Rektorgruppen og skolens ledergruppe deltar i ledernettverkene og på rektormøtene i regi av Stavanger kommune. Dette er stort nettverk med mye erfaring og kompetanse på feltet. Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling skjer nå i disse foraene sammen med Stavanger og Finnøy. Kommunen er gitt tilgang til alle kurs og kompetansehevingstiltak som skjer i regi av Stavanger kommune.

Våren 2019 fullførte en klasse Vinterlandbruksskolen på Rennesøy. Rennesøy kommune har vært vertskap for tilbudet i to år.

Oppfølging av lærlinger i skoler og barnehager i Rennesøy er gjennomført ved hjelp ressurser sentralt for å koordinere arbeidet. Dette har fungert bra. Det har vært med på å systematisere opplæringen, oppfølgingen og støtten ut i virksomhetene i arbeidet med lærlinger. Det har og vært et godt samarbeid med opplæringskontoret i Stavanger kommune.

Glidelåsen
I Rennesøy kommune var alle elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2019 registrert inn i et videregående løp. Rennesøy kommune er med i en satsing sammen med Fylkeskommunen på å identifisere og følge opp elever i gråsonen, som av ulike grunner kan trenge noe støtte i overgangen mellom grunnskolen og den videregående opplæringen. Rennesøy skule har fått noen ressurser til dette gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. Midlene er brukt til oppfølging av glidelåsprosjektet og til funksjonen som sosiallærer.

Målform på Vikevåg

Vikevåg skole har nynorsk som hovedmål. Det er likevel flere som velger bokmål som hovedmål, enn det er som velger nynorsk som hovedmål. Dette gir skolen utfordringer i forhold til å dele gode pedagogiske grupper. Klassene får forskjellig størrelse, og hindrer en fleksibel organisering på tvers av klassene. Både av ressursmessige, faglige og sosiale forhold har skolen hatt et ønske om å gjennomføre et valg knyttet til målform. Dette er ikke gjennomført.

Skolemiljø
Rennesøy kommune hadde i løpet av skoleåret forvaltningsrevisjon på skolens arbeid med elevens psykososiale skolemiljø. Rapporten som ble utarbeidet viste at skolene gjorde mye bra, men at det på noen områder var et forbedringspotensial. Skolene jobber med de forbedringsforslagene som rapporten viste. Elevens psykososiale skolemiljø har hatt et høyt fokus og vært et prioritert område over flere år.