Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.2 Barnehagene

Det ble tilbudt barnehageplass til alle barn med rett på plass i hovedopptaket.

Antall barn i barnehagene 2015 2016 201720182019
Antall barn pr. 15.12 358 333 313 290270
Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2019
Last ned tabelldata (Excel)

Barn med særskilte behov og vedtak etter § 19 a i barnehageloven:

Barn med særskilte behov 2016 2017 2018 2019
Antall barn vår 16 12 14 17
Antall barn høst  12 14 15 11
Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet:

Dispensasjoner 2015 2016 2017 2018 2019
Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet 14,1 % 14,4 % 11,8 % 14,7 %9,3 %
Tabell 5.5 Dispensasjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Kompetanseløft i barnehagene: 
Gode relasjoner, sosial kompetanse, språk, psykisk helse, trivsel og lek er tema som har fokus i barnehagenes utviklingsplaner. Planene bygger på tema barnehagene har identifisert som fokus/forbedrings områder.

Kommunens egen plan «Innsats for trivsel” inneholder forebyggende tiltak til arbeid mot mobbeatferd og mobbing. Den inneholder gode tiltak til tidlig innsats for barns trivsel i barnehagen, og er et godt bidrag inn mot barnehagenes fokusområder.

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Dette skal inngå som en del av det daglige samværet. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Pedagogisk veileder har veiledet barnehagelærere og øvrig personell i barnehagene i faglige spørsmål og utfordringer i barnehagene, særlig med fokus på gode relasjoner, sosial kompetanse, lek og språk.

To pedagogiske ledere startet videreutdanning høsten 2019. En deltar på “Språkutvikling og språklæring 2” og en på “Naturfag og matematikk”. Begge studiene utgjør 30 studiepoeng. To styrere deltar på styrerutdanning. Videreutdanningsstudiene er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Skorpefjell og Bru barnehager har hatt lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 7 ansatte i barnehagene har i løpet av 2019 tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fagprøven har blitt organisert i samarbeid med opplæringskontoret i Stavanger.

Østhusvik og Bru barnehager er øvingsbarnehager for studenter på barnehagelærerutdanning ved UiS. Dette bidrar til at barnehagene får økt fokus på egen praksis og pedagogisk utvikling.

Samarbeid fram mot ny kommune
Lederne i barnehagene i Rennesøy har som forberedelse til ny virksomhetsstruktur fra 01.01.2020, deltatt på samlinger sammen med virksomhetslederne i Stavanger og Finnøy.

Barnehagene i Rennesøy kommune har gjennom 2019 deltatt på ulike kurs i regi av Stavanger kommune og Stavangerbarnehagens grunnkursdager.

Regional ordning for kompetanseutvikling
Kommuner i Rogaland startet i 2019 opp med en regional ordning for kompetanseutvikling, i regionale samarbeidsfora. Disse tar utgangspunkt i KS sin inndeling i regioner. Samarbeidsforaene vil ha ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltak i regionen, basert på behov fra kommunene. Rennesøy tilhører region midt og har i 2019 vært med i styringsgruppen sammen med de 7 andre kommunene i regionen.

Ferieavvikling i barnehagene
Sommeren 2019 ble tilbudene ved barnehagene i Rennesøy slått sammen i 3 uker. Det ble gitt et felles tilbud ved Vikevåg barnehage og ved Skorpefjell barnehage. Dette ga større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten. Evaluering av løsningen viser gode erfaringer.