Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5.1 Innledning

Tjenesteområdet oppvekst og læring har det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring.

Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen skal oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (inkludert SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale utdannings- og utviklingsarenaene.

Kapasiteten i skolene og barnehagene i Rennesøy kommune er god. Prognosene fremover viser stabile tall for aldersgruppen 0-15 år.

Prognose 202120222023
 0 år545555
Barnehage1-5 år302294295
1-7. klasse6-12 år537537515
8.-10. klasse13-15 år230234233
Totalt 1 1231 1201 098
Vid. skole16-19 år285275295
Tabell 5.1 Prognose barnehagebarn og elevtall, Rennesøy kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Barnetallene viser at kommunen utnytter omtrent 62 % av tilgjengelig kapasitet i skolene.

Status på elever i skolen per 01.10.2019:

SkoleElevtallKapasitet
Mosterøy250392
Vikevåg310504
Rennesøy 242350
Totalt8021 246
Tabell 5.2 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune skoleåret 2019/2020
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehagene har totalt en kapasitet på 594 plasser. Alderssammensetningen og antall barn avgjør hvor mange av disse plassene kommunen til enhver tid bruker. For barnehageåret 2019/2020 var det behov for 354 plasser. Tallene viser at kommunen utnytter ca. 60 % av kapasiteten i barnehagene.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene er:

 • Sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole i Rennesøy kommune.
 • Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet.
 • Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak iht. til kompetansebehov i alle virksomheter innenfor området.
 • Tverrfaglig samarbeid innenfor tjenesteområdet. Viktige fokusområder er Folkehelse, Tidlig innsats og barnekonvensjonen.
 • Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy.
 • Barnehage- og skolefaglige spørsmål herunder oppfølging av nasjonale og kommunale vedtak.
 • Delta i regionalt nettverkssamarbeid mellom 6 kommuner innenfor barnehageområdet og 7 kommuner innenfor grunnskoleområdet.
 • Skole/barnehage-hjemsamarbeid.
 • Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. Lov om barnehager § 8.
 • Godkjenning av barnehagene jf. Lov om barnehager § 10.
 • Tilsyn med barnehagene jf. Lov om barnehager § 16.
 • Koordinere og samarbeide med Stavanger og Finnøy på tjenesteområdet