Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.6 IKT

Rennesøy kommune inngikk en samarbeidsavtale med Stavanger kommune om IKT i 2013.

Det overordnet formålet med IKT-samarbeidet mellom Rennesøy og Stavanger er å bidra til fornyingstiltak som på ulike måter kan gi grunnlag for systematisk kvalitetsutvikling av tjenestene, bedre ressursutnytting og økonomistyring i begge kommunene. Samarbeidet skal resultere i styrking av den totale IKT innsatsen både i Rennesøy og Stavanger. Lisenskostnadene har i 2019 økt, hvilket har hatt betydning for Stavanger kommunes fakturering av IT tjenester.

Valget om å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med Stavanger kommune var en langsiktig strategisk satsing for Rennesøy kommune.

Den samlede tilgangskapasitet/internettkapasitet til kommunens lokasjoner er på et tilfredsstillende nivå.