Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.3 Personal/lønn

Hovedoppgaver til faggruppen er:

  • Personalpolitiske utviklings- og forvaltningsoppgaver knyttet til å rekruttere, utvikle, beholde og avvikle
  • Forhandlinger
  • Lønnsproduksjon, lønnsfastsettelse og løpende utbetalinger, pensjon, registrering/ oppfølging av sykefravær etc
  • Lønnsfører for Rennesøy kirkelig fellesråd
  • Overordnet HMS arbeid
  • Bidragsyter til prosjekt Virksomhetsoverdragelse, «nye Stavanger»

Rennesøy kommune avviklet i 2018 samarbeidet kommunen har hatt om lønnsfunksjonen med Sandnes kommune. Fra og med januar 2019 er lønnsfunksjonen overtatt av Stavanger kommune. Stavanger har som Sandnes et robust fagmiljø, til Rennesøys fordel. Ved et samarbeid av denne type står kommunen bedre rustet til å møte fremtiden, blant annet i lys av dupliseringsmekanismer, samt tilgang til lønnsfaglig kompetanse.

Kommunens ledere har selvstendig personalansvar og det er derfor av vesentlig betydning at organisasjon- og personal gir premisser til organisasjonen og støtter lederne i personalrelaterte saker. Samhandlingen mellom organisasjon- og personal og tjenesteområdene med tilhørende ledere beskriver som konstruktivt og godt.

Rennesøy har sammen med Randaberg, Kvitsøy og Sokndal hatt et IT-teknisk samarbeid om løsningen knyttet til kommunens lønns- og personalsystem. Randaberg påtok seg i innføringsfasen et koordineringsansvar av application service provider (ASP)-løsningen, som først ved utgangen av 2019 ble viderefakturert de øvrige kommunene for årene 2016, 2017 og 2018. Rennesøy fikk derfor en økt belastning på IKT regnskapet for 2019 knyttet til dette.

4.3.1 Inkluderende arbeidsliv

Rennesøy kommune er en IA bedrift. Rennesøy kommune har hatt en målrettet IA-satsning rettet mot barnehagesektoren, da kommunens barnehager over tid har hatt et høyt egen-/ og legemeldt sykefravær. Kommunen har oppnådd gode resultater i arbeidet med nærvær/sykefravær, og fikk sågar god mediepublisitet for dette i 2018. Ansatte og ledere i sektoren har gitt uttrykk for at satsningen har hatt god effekt.

Det løpende arbeidet med inkluderende arbeidsliv gjennom kommunens IA-kontakt ved NAVs arbeidslivssenter har vært en god pådriver og støttespiller i dette arbeidet og ønsker enda tettere kontakt med enhetsledere.

4.3.2 Samarbeid med tillitsvalgte

Rådmannen gjennomførte i 2019 lokale lønnsforhandlinger i Hovedtariffavtalens kap. 5 (stillinger med spesielle kompetansekrav), 3.4.2 (enhetsledere) , 3.4.1 (rådmannens ledergruppe) og 3.4.3 (stillinger med fag, personal eller økonomiansvar). Rådmannen har evaluert prosessen med tillitsvalgte og tar med seg konstruktive innspill fra fagorganisasjonene. I sum opplevde partene ryddige forhandlinger. Et viktig verktøy i forhandlingene er kommunens lønnspolitiske plan. Planen gir et godt utgangspunkt for felles fokus i forhandlingene. Det var ingen brudd i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Kommunen kom følgelgelig til enighet med samtlige fagforeninger innenfor politisk vedtatt ramme.

Det er avholdt faste kontakt- og drøftingsmøter med tillitsvalgte. Kontaktmøtet er den arenaen i kommunen hvor fagforeningene møter arbeidsgiver på konsernnivå. Sakene som behandles skal være av overordnet og generisk karakter. Møtene har i 2019 blitt gjennomført annenhver måned.

Rådmannen beskriver samarbeidet med de tillitsvalgte som godt, og opplever at ledelse og representanter for de ansatte samhandler i henhold til Hovedavtalens intensjoner.