Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.11 Sykefraværet

Figur 4.1 Sykefraværsutvikling, Rennesøy kommune

Rennesøy kommune hadde i 2019 et sykefravær på 6,3 % (opp fra 5,2 %  i 2018). Rådmannen viser til viktigheten av satsningen på inkluderende arbeidsliv gjennom 2019, samt at enhetenes målrettede arbeid med sykefravær gir gode resultater. Tallene er gode sett i kontekst av at kommunen er i stor omstilling, knyttet til etableringen av Nye Stavanger. Kommunen har også fått nasjonal oppmerksomhet knyttet til resultatene knyttet til nærvær.

Det er fortsatt stor oppmerksomhet på kvalitet i oppfølging av sykemeldte. Kommunens arbeid har fått nasjonal interesse med flere gledelige oppslag i media, og ble invidert til en stor nasjonal sykefraværskonferanse for å dele erfaringer. Kommunens organisasjons- og personalsjef deltok fra kommunen.