Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

4.10 HMS

Samtlige verneområder leverer årlig, etter utgangen av 4. kvartal, en årsrapport innenfor HMS-området. Rapporten fylles ut av leder og verneombud og legger grunnlag for rapport som legges frem for Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i 1. halvår påfølgende år.

HMS er et fast tema på agendaen i de ukentlige møtene i rådmannens lederteam. Alle ledere plikter å varsle om saker som angår HMS, herunder etikk. I tillegg driver hver enkelt enhet kontinuerlig HMS arbeid i egne enheter.

Bedriftshelsetjenesten deltar på alle møter i arbeidsmiljøutvalget og det utarbeides egen årsplan for samarbeidet. Rennesøy sa opp sin avtale med Aktimed BHT i 2018, og ble en del av Stavanger kommunes interne BHT pr. 01.04.19.

4.10.1 Vernetjenesten

Rennesøy kommune hadde i 2019 18 verneområder og 1 hovedverneombud. Kommunen byttet hovedverneombud i august 2019.