Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 26 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20152016201720182019
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser434 022468 294498 078518 616546 298
- Videre utlån / startlån39 26143 78151 29359 68757 976
- Ubrukte lånemidler15 16913 45821 59133 12671 136
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner379 592411 055425 194425 803417 186
Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 27,7 mill. fra 2018 til 2019. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden ble redusert med kr 8,6 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2015-2019.

Figur 3.7 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2015-2019

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2015-2019, og var per 31. desember 2019 på kr 98 364. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av figuren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune. Dog er det første gang på de siste fire årene at netto lånegjeld per innbygger går ned for Rennesøy kommune.

Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)