Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 1 397 mill. per 31. desember 2019, det vil si kr 141 mill. (11,2 %) høyere enn per 31. desember 2018.

Anleggsmidler
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av anleggsmidlene utgjorde kr 1 209 mill. ved utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 113,9 mill. (10,4 %) fra 2018. Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. økte med kr 82,3 mill., pensjonsmidlene økte med 30,3 mill., aksjer/andeler økte med kr 0,8 mill. og utlån økte med kr 0,5 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 21,85 mill. og startlånene på kr 58 mill.

Omløpsmidler
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 187,2 mill. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 27 mill. (17 %) fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 13 mill., noe som er en økning på kr 4 mill. fra 2018. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og i note 5. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 141,5 mill. og kortsiktige fordringer var på kr 32,8 mill. Dette innebærer henholdsvis en økning på kr 33,8 mill. og en reduksjon på kr 10,7 mill. fra 2018. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økning i ubrukte lånemidler.