Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.5 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2019 og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.17.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 1 209 4001 095 521
2Faste eiendommer og anlegg7, 11707 437630 777
3Utstyr, maskiner og transportmidler7, 1124 85119 189
4Utlån11, 2180 20679 742
5Aksjer og andeler1220 18719 419
6Pensjonsmidler5, 21376 717346 393
7Omløpsmidler 187 216160 141
8Kortsiktige fordringer13, 1932 78743 447
9Premieavvik512 9789 003
10Kasse, postgiro, bankinnskudd14141 451107 692
11SUM EIENDELER 1 396 6161 255 662
 EGENKAPITAL OG GJELD   
12Egenkapital 349 344252 387
13Disposisjonsfond10, 1739 05127 186
14Bundne driftsfond102 9944 438
15Ubundne investeringsfond10300614
16Bundne investeringsfond101751 809
17Regnskapsmessig mindreforbruk109 35514 737
18Kapitalkonto21297 930204 065
19Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
20Langsiktig gjeld 985 769927 745
21Pensjonsforpliktelser5439 471409 129
22Langsiktig gjeld9546 298518 616
23Kortsiktig gjeld 61 50375 529
24Annen kortsiktig gjeld1961 50375 529
25SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 396 6161 255 662
26MEMORIAKONTI   
27Memoriakonto 74 95338 611
28Ubrukte lånemidler 71 13633 126
29Andre memoriakonti 3 8175 485
30Motkonto til memoriakontiene -74 953-38 611
Tabell 3.17 Hovedoversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 1 397 mill. per 31. desember 2019, det vil si kr 141 mill. (11,2 %) høyere enn per 31. desember 2018.

Anleggsmidler
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av anleggsmidlene utgjorde kr 1 209 mill. ved utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 113,9 mill. (10,4 %) fra 2018. Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. økte med kr 82,3 mill., pensjonsmidlene økte med 30,3 mill., aksjer/andeler økte med kr 0,8 mill. og utlån økte med kr 0,5 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 21,85 mill. og startlånene på kr 58 mill.

Omløpsmidler
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 187,2 mill. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 27 mill. (17 %) fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 13 mill., noe som er en økning på kr 4 mill. fra 2018. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og i note 5. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 141,5 mill. og kortsiktige fordringer var på kr 32,8 mill. Dette innebærer henholdsvis en økning på kr 33,8 mill. og en reduksjon på kr 10,7 mill. fra 2018. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økning i ubrukte lånemidler.

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 349,3 mill., som er kr 97 mill. (38,4 %) høyere enn ved utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 39 mill., bundne driftsfond kr 3 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 0,3 mill. og kr 0,2 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg, samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 298 mill., noe som utgjør en økning på kr 93,9 mill. fra 2018.

Fond
Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 8,5 mill. Investeringsfondene ble redusert med kr 1,9 mill.,  bundet driftsfond ble redusert med kr 1,4 mill. og disposisjonsfondet økte med kr 11,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.18 og i note 10.

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investeringsfondBundet investeringsfondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 1864 4386141 80934 046
Avsetninger14 2716073001015 187
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-1 905-2 05100-3 956
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-5000-614-1 644-2 758
Utgående balanse 31.12.39 0512 99430017542 520
Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond
Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 39,1 mill. og 9,4 % av driftsinntektene. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt og er per 31. desember 2019 inndelt som følger av tabell 3.19. Tildeling fra statlig havbruksfond er tilført disposisjonsfondet med kr 0,56 mill. i 2019.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2016Regnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2019
Disposisjonsfond - generelt16 17123 67624 05327 565
Disposisjonsfond justeringsrett2 0522 5362 8952 486
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole)468---
Disposisjonsfond pensjon  -9 000
Fond mottak flyktninger2 0001 3004-
Ungdommens dag282828-
Prestvågen205205206-
Fond vedlikehold943---
Sum disposisjonsfond21 86627 74527 18639 051
Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Disposisjonsfond - generelt2019
Inngående balanse24 053
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering-200
FSK sak 19/19, 2. tertial - klargjøring parkering ved Bru skole-300
Korrigering av selvkostfond vann og avløp 2018-229
Finansiering av underskudd - Slam 2019-616
Tilføring av fondsmidler 
Avsatt andel statlig tildeling havbruksmidler559
Mindreforbruk 2018 settes av til fond1 024
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann iht.overskudd 2019617
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann - rest historisk underskudd155
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp iht.overskudd 2019238
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp - rest historisk underskudd1 807
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Renovasjon iht.overskudd 2019459
Utgående balanse27 565
Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.20 viser bevegelsene på det generelle disposisjonsfondet i 2019. Opprinnelig budsjett la opp til å bruke kr 2,06 mill. av fondet til drift. I andre tertial ble denne bruken vedtatt reversert. I investeringsbudsjettet er det brukt 0,5 mill. av disposisjonsfondet i henhold til justert budsjett. Samtidig er det tilført kr 0,56 mill. til fondet fra statlige havbruksmidler og kr 1,02 mill. i generell tilføring fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2018.

VAR-tjenestene planla å tilbakeføre kr 2,93 mill. til disposisjonsfondet i 2019 for å dekke inn tidligere underskudd. Årets drift lyktes med å tilbakeføre kr 1,31 mill. fra nevnte selvkostområder. I tillegg er tidligere underskudd for Vann og Avløp, som i sin tid ble finansiert med lån fra disposisjonsfondet med kr 1,96 mill., tilbakeført i driften ved å redusere årsresultatet for 2019 tilsvarende. Dette er I tråd med vedtak i KO sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene, hvor fremførbart underskudd på vann og avløp ikke videreføres til ny kommune.

Tidligere underskudd for Renovasjon og årets underskudd innenfor selvkostområdet Slam (kr 0,62 mill.) er fremførbare til ny kommune. Dette står som lån av disposisjonsfondet i Rennesøy.

Gjeld
Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 985,8 mill. Dette er en økning på kr 58 mill. (6,3 %) fra 2018. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 30,3 mill. og kr 27,7 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endring i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 62,8 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 14 mill. fra 2018 til 2019. Det gjenstod kr 71,1 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019.