Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.6 Resultater fra selvkostområdene

Rennesøy kommune har fire ordinære selvkostområder (Vann, avløp, renovasjon og slam – VARS) hvor all finansiering skal avregnes over tid, og to områder som er underlagt selvkostbetraktninger (plan- og byggesaker og kart- og delingsforretninger) med krav om at brukerbetalingen maks kan dekke selvkost, uten at 100 % selvkostfinansiering er vedtatt av kommunestyret.

Oppsummert for 2019 gikk tre av de ordinære selvkostområder med overskudd, og et område med underskudd (slam).

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 106,8 % i 2019.  Etter flere år med overskudd gikk sektoren med et underskudd tilsvarende kr 2,6 mill. i 2018. I 2019 ble det et overskudd på kr 0,6 mill. Overskuddet gikk med til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 105,1 % i 2019. Akkumulert underskudd på Avløp var kr -2,0 mill. per 31.12.2018.  I 2019 gikk Avløp med kr 0,3 mill. i overskudd. Overskuddet ble brukt til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra lån fra kommunens disposisjonsfond.

Dekningsgraden for renovasjonssektoren var 108,2 % i 2019. Akkumulert underskudd på Renovasjon var kr -1,6 mill.  i 2018.   I 2019 gikk selvkostområdet med et overskudd på kr 0,5 mill. Overskuddet gikk med til å dekke tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond

Dekningsgraden for slam var 62,5 % i 2019.  I 2019 gikk selvkostområdet med et underskudd på kr 0,6 mill. Underskuddet dekkes av midlertidig lån fra kommunens disposisjonsfond, og skal tilbakebetales innen 3-5 år.

Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene vedtatt kommunestyret i Rennesøy med følgende vedtak:

  1. Rennesøy kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
  2. Rådmannen får fullmakt til å vurdere om eventuelle fremførbare underskudd på selvkosttjenestene skal gjøres opp mot disposisjonsfond eller mot kommunens resultat i årsoppgjøret 2019. Det presiseres at dette gjelder ikke et eventuelt fremførbart underskudd på renovasjon og slam.
  3. Som et ledd i kommunesammenslåingen og harmoniseringen i ny kommune gis det dispensasjon fra vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Rennesøy kommune. Det sendes ut 2 a-konto fakturaer i 2019 i tillegg til avregning 2018 for vann, avløp og renovasjon. Oppgjør etter måleravlesninger vil bli sendt ut i 2020 av ny kommune.

I forbindelse med regnskapsavslutningen viser regnskapet at Renovasjon og slam har et fremførbart underskudd på henholdsvis kr 1,1 mill. og kr 0,6 mill. inkl. renteavsetning på fremførbart underskudd. Disse beløpene videreføres til ny kommune ihht. vedtaket.

Resterende fremførbart underskudd på Vann og Avløp per 31.12.2019 på henholdsvis kr 0,15 mill. og kr 1,8 mill. er tidligere dekket av disposisjonsfond. I forbindelse med regnskapsavslutning 2019 er det vurdert mest hensiktsmessig å dekke dette gjennom å redusere årsresultat 2019. I tråd med vedtakets punkt 2 videreføres ikke fremførbart underskudd på vann og avløp til ny kommune.

Plan- og byggesaksbehandling og Kart- og delingsforretning gikk i 2019 med henholdsvis kr 0,2 mill. og kr 0,4 mill. i overskudd, og bidrar således til et positivt resultat på bunnlinjen for kommunekassen.

Selvkostoversikt2017  2018  2019   
tall i hele 1000InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)Selvkostfond per 31.12.2019
Vann 6 587 -6 670 -83 6 628 -9 242 -2 614 9 791 -9 164 627 0
Avløp 5 385 -5 945 -560 6 436 -7 433 -997 5 807 -5 525 282 0
Renovasjon 5 451 -5 206 245 5 840 -7 350 -1 510 6 461 -5 973 488 0
Slam       1 037 -1 661 -624 0
Kart og delingsforretning 401 -568 -167 503 -590 -87 900 -547 353 0
Plan og byggesak 2 452 -3 128 -676 2 857 -3 181 -324 2 929 -2 722 207 0
Sum selvkostområder 20 276 -21 517 -1 241 22 264 -27 796 -5 532 26 925 -25 592 1 333 0
Tabell 3.10 Selvkostresultat 2019. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)