Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 13,9 mill. Dette kr 7 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.9. Tidligere års mindreforbruk er benyttet til langsiktig oppbygging av disposisjonsfond. I 2019 har kommunen en netto avsetning på disposisjonsfond på kr 12,3 mill., hvor kr 3,2 mill. gjelder tilbakeføring av midler lånt tidligere år til å gjøre opp selvkostregnskapene. I tillegg har kommunen en netto bruk av bundne fond på kr 1,4 mill.  Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer var i tråd med justert budsjett på kr 8,3 mill. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. per 31.12.2019.

Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Netto driftsresultat -13 875-6 808-7 06749 %-12 016
Bruk av tidligere års mindreforbruk-14 737-14 737-100 %-
Bruk av disposisjonsfond-1 906-238-1 668801 %-8 657
Bruk av bundne fond-2 051-102-1 9492011 %-4 927
Sum bruk av avsetninger-18 694-15 077  -13 584
Overført til investeringsregnskapet8 3368 336-100 %920
Avsetning til disposisjonsfond14 27013 549721105 %8 347
Avsetninger til bundne fond606-606-1 596
Sum avsetninger23 21221 8851 327106 %10 863
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-9 357--9 357--14 737
Tabell 3.9 Årsresultat 2019 - driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)