Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2019 ble foretatt før 2018-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Dette resulterer i enkelte svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige budsjettforutsetningene. Pensjonspremier på kr 34,8 mill. er i 2019 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 3,0 mill. betalt av premiefond.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Høyere premier har gitt et høyere premieavvik for inntektsføring i 2019. Når tidligere års premieavvik tilbakeføres med en andel, har dette gitt en netto inntektsføring i 2019 samlet sett på kr 4,0 mill. Sammenlignet med 2018 gir dette en positiv effekt på netto driftsresultat med kr 3,2 mill. Se nærmere informasjon i note 5.

Akkumulert premieavvik for Rennesøy kommune utgjør kr 13,0 mill. per 31. desember 2019 og viser en økning på kr 4,0 mill. fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene. Kr 9 mill. av mindreforbruket i 2018 ble avsatt til pensjonsfond som motpost for forpliktelsene kommunen hadde per 31.12.2018.