Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2019 som inngår i egenfinansiering av investeringene består av refusjoner fra fylkeskommunen på kr 10,3 mill. Salg av eiendom utgjorde kr 8 mill., mens momskompensasjon utgjorde kr 7,9 mill. I tillegg har egenfinansering av investeringer vært styrket med kr 8,3 mill. som overføring fra drift til investering. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av egenfinansieringen. Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 82 % (44 % i 2018). Det innebærer at 18 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2019. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet