Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.3.1 Investeringsutgifter

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 45,8 mill., herav om lag kr 11,3 mill. i investeringer er knyttet til skole- og barnehagelokaler med bl.a. investeringer i ny teknologi. Arbeidet med bygging av bofellesskap på Eltarvåg ble startet opp i 2019 og kr 7,5 mill. ble investert i botilbud på institusjon. Det ble i tillegg investert for om lag kr 7,5 mill. i kommunale veiprosjekter, bl.a. gang- og sykkelvei på Sogn. Investeringer i vann og avløp utgjør kr 1,5 mill. i 2019.