Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.3 Analyser av investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusiv finanstransaksjoner ble kr 45,9 mill. i 2019. Nivået er kr 46,8 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes hovedsakelig endret framdrift knyttet til investeringsprosjekt. Investeringsinntekter ble i 2019 kr 17,3 mill. lavere enn justert budsjett grunnet forsinkelser i ferdigstillelse av prosjekter som bl.a. utløser statlige tilskudd.

Udisponerte lånemidler fra 2019 er forventet brukt i løpet av 2020 for å finansiere utgifter som er forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2019Justert budsjett 2018Avvik 2019Regnskap 2018
Sum investeringsinntekter-26 292-43 60017 308-8 504
Brutto investeringsutgifter45 84992 678-46 82941 994
Finanstransaksjoner11 86319 900-8 03721 264
Finansieringsbehov31 42068 978-37 55854 754
Dekket slik:    
Bruk av lån14 59054 13539 54536 585
Salg av aksjer og andeler---102102
Mottatte avdrag på utlån5 7373 750-8 7568 756
Overført fra driftsregnskapet8 3368 336-920
Bruk av disposisjonsfond500500-250
Bruk av bundne driftsfond----
Bruk av ubundne investeringsfond614614-6 900
Bruk av bundne investeringsfond1 6431 643-1 2411 241
Sum finansiering31 42068 97829 44654 754
Udekket/disponert----
Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2019
Last ned tabelldata (Excel)

3.3.1 Investeringsutgifter

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 45,8 mill., herav om lag kr 11,3 mill. i investeringer er knyttet til skole- og barnehagelokaler med bl.a. investeringer i ny teknologi. Arbeidet med bygging av bofellesskap på Eltarvåg ble startet opp i 2019 og kr 7,5 mill. ble investert i botilbud på institusjon. Det ble i tillegg investert for om lag kr 7,5 mill. i kommunale veiprosjekter, bl.a. gang- og sykkelvei på Sogn. Investeringer i vann og avløp utgjør kr 1,5 mill. i 2019.

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2019 som inngår i egenfinansiering av investeringene består av refusjoner fra fylkeskommunen på kr 10,3 mill. Salg av eiendom utgjorde kr 8 mill., mens momskompensasjon utgjorde kr 7,9 mill. I tillegg har egenfinansering av investeringer vært styrket med kr 8,3 mill. som overføring fra drift til investering. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av egenfinansieringen. Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 82 % (44 % i 2018). Det innebærer at 18 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2019. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet