Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.2.3 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. Til sammenligning ble driftsresultatet for 2018 kr 14,7 mill.

Driftsinntektene i 2019 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr 11,8 mill.

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjør en resultatforbedring fra 2018 på kr 1,8 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Opprinnelig budsjettRegnskap 2018
Driftsinntekter-415 609-404 990-10 619-380 645-412 873
Driftsutgifter403 766397 5386 228354 538402 149
Brutto driftsresultat-11 843-7 452-4 391-26 107-10 724
Resultat eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 87523 61221 174
Motpost avskrivninger-22 269-22 468199-3 153-22 466
Netto driftsresultat-13 875-6 808-7 067-5 648-12 016
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter3,3 %1,7 % 1,5 %2,9 %
Bruk av avsetninger18 69215 0773 6152 06013 584
Avsetninger23 21321 8851 3287 70810 863
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk-9 354----14 737
Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)