Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.2.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2019 en brutto lånegjeld på kr 546 mill., hvorav startlån utgjorde kr 71 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 131 % og en gjeldsgrad eksklusive startlån på 114 %. Gjeldsgraden har vært økende de siste årene grunnet økt nedbetalingstid, årlige låneopptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere inntektsvekst.

Figur 3.2 Utvikling gjeldsgrad