Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 1,7 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2018 var kr 12 mill. (2,9 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Rennesøy kommune i årene 2015-2019.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2019 på 1,7 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til sammenligning var nivået 2,5 % i 2018 og 3,5 % i 2017 for kommunekassene.