Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3 Økonomisk resultat

Den økte optimismen og konjunkturskiftet i regionen i 2019 har medført en økt sysselsetting og fallende arbeidsledighet i Rennesøy kommune. Tjenesteområdene har måttet forholde seg til lavere budsjettrammer grunnet lavere befolkningsvekst og videreføring av omstilling vedtatt de senere årene. God økonomistyring preger årets resultat. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill., mens investeringsregnskapet viser kroner null på bunnlinjen når alle poster er gjort opp. Netto driftsresultatet endte på 3,3 % ved årsslutt og ble høyere enn budsjettert. Egenfinansering av investeringer ble 82 % og gjeldsgraden ble på 114 % av driftsinntektene.

3.1 Innledning

Et godt resultat
Inngangen til 2019 innebar strammere økonomiske rammer vedtatt de tidligere årene. Tjenesteområdene har måttet omstille tjenestetilbudet til reduserte budsjettrammer og en lavere befolkningsvekst. De økonomiske resultatene i 2019 er bedre enn tidligere forutsatt. Budsjettert netto driftsresultatet var på 1,5 %. Bedre skatteutvikling enn antatt og god økonomistyring i tjenesteområdene førte til at netto driftsresultat endte på 3,3 % ved årsslutt.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill., mens investeringsregnskapet er gjort opp i kroner null.

Videre i dette kapitlet følger først de overordnede tallstørrelsene og deretter mer detaljerte analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet til Rennesøy kommune.

3.2 Økonomiske hovedtall

3.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse.

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivinger. Netto driftsresultat viser overskuddet på årets drift før bruk av og avsetninger til fond, samt overføring til investeringer.

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjorde 3,3 % av kommunens driftsinntekter. Budsjettjustert netto driftsresultat var på 1,7 %. Hovedårsaken til et høyere resultat enn justert budsjett er høyere frie inntekter samt samlet mindreforbruk på tjenesteområdene. Tilsvarende netto driftsresultat i 2018 var kr 12 mill. (2,9 % av driftsinntektene). Utviklingen over tid vises i figur 3.1.

Figur 3.1 Netto driftsresultat i kroner og prosent av driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) for Rennesøy kommune i årene 2015-2019.

Netto driftsresultat for alle kommuner er i 2019 på 1,7 % (foreløpige regnskapstall på kommunekasse-nivå). Til sammenligning var nivået 2,5 % i 2018 og 3,5 % i 2017 for kommunekassene.

3.2.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og er et nøkkeltall som gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlefrihet. Rennesøy kommune hadde per 31. desember 2019 en brutto lånegjeld på kr 546 mill., hvorav startlån utgjorde kr 71 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 131 % og en gjeldsgrad eksklusive startlån på 114 %. Gjeldsgraden har vært økende de siste årene grunnet økt nedbetalingstid, årlige låneopptak til investeringer som er høyere enn de årlige avdragsinnbetalingene, samt lavere inntektsvekst.

Figur 3.2 Utvikling gjeldsgrad

3.2.3 Driftsregnskapet

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Driftsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. Til sammenligning ble driftsresultatet for 2018 kr 14,7 mill.

Driftsinntektene i 2019 ble høyere enn driftskostnadene og bidrar dermed til et positivt brutto driftsresultat på kr 11,8 mill.

Netto driftsresultat i 2019 ble positivt med kr 13,9 mill. og utgjør en resultatforbedring fra 2018 på kr 1,8 mill.

Resultatene framkommer i tabell 3.1. Nærmere omtale av driftsregnskapet følger i kapittel 3.4.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik 2019Opprinnelig budsjettRegnskap 2018
Driftsinntekter-415 609-404 990-10 619-380 645-412 873
Driftsutgifter403 766397 5386 228354 538402 149
Brutto driftsresultat-11 843-7 452-4 391-26 107-10 724
Resultat eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 87523 61221 174
Motpost avskrivninger-22 269-22 468199-3 153-22 466
Netto driftsresultat-13 875-6 808-7 067-5 648-12 016
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter3,3 %1,7 % 1,5 %2,9 %
Bruk av avsetninger18 69215 0773 6152 06013 584
Avsetninger23 21321 8851 3287 70810 863
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk-9 354----14 737
Tabell 3.1 Sammendrag av hovedoversikt drift 2019. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

3.2.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser en samlet økning i eiendelene på kr 141 mill. i 2019. Anleggsmidlene økte med kr 114 mill. som følge av aktiverte investeringer og økte pensjonsmidler. Økningen i omløpsmidler på kr 27 mill. er hovedsakelig et resultat av økte bankinnskudd. Egenkapitalen og gjelden økte med henholdsvis kr 97 mill. og kr 58 mill. Økte pensjonsforpliktelser utgjorde 52 % av samlet økning i langsiktig gjeld. Arbeidskapitalen er styrket med kr 41 mill. fra 2018 til 2019. Balanseregnskapet er nærmere omtalt i kapittel 3.5.

BalanseregnskapetRegnskap 2019Andel 2019Regnskap 2018Andel 2018Endring 2019-2018
Anleggsmidler1 209 40086,6 %1 095 52187,2 %113 879
Omløpsmidler187 21613,4 %160 14112,7 %27 075
Sum eiendeler1 396 616100 %1 255 662100,0 %140 954
Egenkapital349 34425,0 %252 38720,1 %96 956
Langsiktig gjeld985 76970,6 %927 74573,9 %58 024
Kortsiktig gjeld61 5034,4%75 5296,0 %-14 026
Sum egenkapital og gjeld1 396 616100,0 %1 255 662100,0 %140 954
Arbeidskapital125 713 84 612 41 101
Tabell 3.2 Balanseregnskap. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.3 Analyser av investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusiv finanstransaksjoner ble kr 45,9 mill. i 2019. Nivået er kr 46,8 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes hovedsakelig endret framdrift knyttet til investeringsprosjekt. Investeringsinntekter ble i 2019 kr 17,3 mill. lavere enn justert budsjett grunnet forsinkelser i ferdigstillelse av prosjekter som bl.a. utløser statlige tilskudd.

Udisponerte lånemidler fra 2019 er forventet brukt i løpet av 2020 for å finansiere utgifter som er forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2019Justert budsjett 2018Avvik 2019Regnskap 2018
Sum investeringsinntekter-26 292-43 60017 308-8 504
Brutto investeringsutgifter45 84992 678-46 82941 994
Finanstransaksjoner11 86319 900-8 03721 264
Finansieringsbehov31 42068 978-37 55854 754
Dekket slik:    
Bruk av lån14 59054 13539 54536 585
Salg av aksjer og andeler---102102
Mottatte avdrag på utlån5 7373 750-8 7568 756
Overført fra driftsregnskapet8 3368 336-920
Bruk av disposisjonsfond500500-250
Bruk av bundne driftsfond----
Bruk av ubundne investeringsfond614614-6 900
Bruk av bundne investeringsfond1 6431 643-1 2411 241
Sum finansiering31 42068 97829 44654 754
Udekket/disponert----
Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2019
Last ned tabelldata (Excel)

3.3.1 Investeringsutgifter

Regnskapsførte brutto investeringsutgifter utgjorde kr 45,8 mill., herav om lag kr 11,3 mill. i investeringer er knyttet til skole- og barnehagelokaler med bl.a. investeringer i ny teknologi. Arbeidet med bygging av bofellesskap på Eltarvåg ble startet opp i 2019 og kr 7,5 mill. ble investert i botilbud på institusjon. Det ble i tillegg investert for om lag kr 7,5 mill. i kommunale veiprosjekter, bl.a. gang- og sykkelvei på Sogn. Investeringer i vann og avløp utgjør kr 1,5 mill. i 2019.

3.3.2 Investeringsinntekter

Den største regnskapsførte investeringsinntekten i 2019 som inngår i egenfinansiering av investeringene består av refusjoner fra fylkeskommunen på kr 10,3 mill. Salg av eiendom utgjorde kr 8 mill., mens momskompensasjon utgjorde kr 7,9 mill. I tillegg har egenfinansering av investeringer vært styrket med kr 8,3 mill. som overføring fra drift til investering. Avdrag på ansvarlig lån fra Lyse på kr 1,15 mill. inngår også i beregningen av egenfinansieringen. Egenfinansieringsgraden av brutto investeringer ble om lag 82 % (44 % i 2018). Det innebærer at 18 % av investeringene ble finansiert ved bruk av lån i 2019. Figuren 3.3 under viser forholdet mellom de ulike finansieringskildene i investeringsregnskapet.

Figur 3.3 Finansieringskilder i investeringsregnskapet

3.4 Analyser av driftsregnskapet

I det følgende presenteres driftsregnskapet for 2019 i form av utdrag fra hovedoversiktene og tilhørende analyser. Vesentlige avvik mellom regnskapet og budsjettet er kommentert. Avvik som relateres til virksomhetsområdene omtales i kapittel 3.4.7.

3.4.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter eksklusive finansinntekter i 2019 ble kr 415,6 mill. Dette er en økning på kr 2,7 mill. tilsvarende 0,7 % fra 2018. Sammenlignet med justert budsjett 2019 viser regnskapet merinntekter på kr 10,6 mill. I 2019 er kr 0,6 mill. av driftsinntektene overført til 2020 i form av øremerkede og bundne midler som ikke fullt ut er benyttet i 2019 (tilsvarende i 2018 var kr 1,6 mill.).

Figur 3.4 viser de ulike kildene til inntekter og deres andel av driftsinntektene. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden og utgjør om lag 38 % av de totale driftsinntektene i 2019. Grunnet inntektsutjevningselementet i rammetilskuddet, utgjør de frie inntektene nå 70 % av driftsinntektene, hvilket er samme prosentpoeng som året før.

Figur 3.4 Forholdet mellom de ulike artene av driftsinntekter for Rennesøy kommune

I tabell 3.4 er kommunekassens hovedinntektskilder satt opp.

LinjeDriftsinntekterRegnskap 2019Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Brukerbetalinger-19 074-19 23416099,2 %-20 304
2Andre salgs- og leieinntekter-39 884-39 133-751101,9%-35 478
3Overføringer med krav til motytelse-51 554-43 894-7 660117,5 %-48 748
4Rammetilskudd-134 778-135 9401 16299,1 %-131 535
5Andre statlige overføringer-10 390-10 90951995,2 %-20 909
6Andre overføringer-50-5--
7Skatt på inntekt og formue-158 491-154 450-4 041102,6 %-154 331
8Eiendomsskatt-1 433-1 430-3100,2 %-1 568
9Sum driftsinntekter-415 609-404 99010 619102,6 %-412 873
Tabell 3.4 Driftsinntekter 2019. Alle tall i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalinger og andre salgs- og leieinntekter (linje 1 og 2) ble omtrent som justert budsjett 2019, men noe høyere sammenlignet med 2018 (kr 3 mil.).

Overføringer med krav til motytelse (linje 3) som gjelder refusjonsinntekter tilknyttet ressurskrevende brukere, sykefravær og foreldrepenger samt merverdiavgift viser kr 7,6 mill. høyere inntekt sammenlignet med justert budsjett 2019. Samtlige inntekter under denne posten har en tilsvarende motpost på utgiftssiden, jf. kapittel 3.4.2.

Eiendomsskatt (linje 8) gjelder kun verk og bruk i henhold til kommunestyrets vedtak.

Frie inntekter (linje 4 og 7)
Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Rennesøy kommune, Frie inntekterRegnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Avvik regnskap - justert budsjett 2019Regnskap 2018
Skatt -158 491-154 450-152 150-4 041-154 331
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -132 203-132 204-132 4081-129 795
Overgangsordning - INGAR-5 162-5 162-5 162--5 786
Ordinære skjønnsmidler-1 552-1 700-1 500148-1 000
Skjønnsmidler språkdeling-500-500-600--600
Inntektsutjevning4 1383 1304 0801 0085 045
Sum rammetilskudd-135 279-136 436-135 5901 157-132 136
Sum frie inntekter-293 770-290 886-287 740-2 884-286 467
Sum endring i prosent av regnskapet året før2,5 %1,5 %0,4 % 2,6 %
Tabell 3.5 Sum frie inntekter 2019, inkl. språkskjønn. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Rennesøy kommune ble kr 293,8 mill. i 2019 og dermed kr 2,9 mill. høyere enn justert budsjett.
Samlet skatteinngang til Rennesøy kommune i 2019 ble kr 158,5 mill. Dette er en økning på kr 4,2 mill. (+2,7 %) sammenlignet med 2018. Skatteinngangen er kr 4,0 mill. høyere enn justert budsjett 2019.
Forskuddstrekket (av løpende ytelser mv. i perioden november 2018 til oktober 2019) utgjør snaut 85 % av all skatteinngang i Rennesøy i 2019 og utviklingen her påvirker sterkt den samlede skatteinngangen i kommunen. Inngangen ble kr 134,0 mill. og viser en samlet vekst på kr 6,3 mill. (+5,0 %) sammenlignet med 2018.

Forskuddsskatten1 ble på kr 16,8 mill. og dermed kr 0,6 mill. (-3,3 %) under fjorårets nivå.

Restanseinngangen (skatt for årene før 2019) utgjør kr 7,7 mill. i 2019 og ble kr 1,6 mill. (-17,2 %) lavere enn fjoråret og havnet dermed i nedre sjikt historisk for Rennesøy.

Skatteinngangen for kommunene i Norge ble på kr 170,1 mrd. Dette gir en skattevekst på 4,7 % og dermed over den anslåtte årsveksten på 3,8 % for kommunene i 2019 (jf. forslag til statsbudsjett 2020). Veksten i kommunene skyldes i all hovedsak skatt på løpende ytelser i 2019 (+4,5 %) og høyere innbetalinger av restskatt for årene i forkant.

Figur 3.5 viser akkumulert skattevekst per måned i 2019 for Rennesøy kommune og for kommunene samlet.

Figur 3.5 Akkumulert skattevekst per måned i 2019.

Skatteveksten i Rennesøy ble svakere enn for landet. Samtidig ble den lokale skatteinngangen høyere enn budsjettert. Skatteutjevningen ble på vel kr 4,1 mill. for Rennesøy og innebærer at trekket ble kr 1,0 mill. høyere enn justert budsjett. Dette motsvarer noe av merinntektene i lokal skatteinngang.

Rennesøy kommune hadde skatteinntekter på kr 32 699 per innbygger i 2019, en økning på 2,7 % fra 2018. På landsbasis økte skatteinntektene per innbygger med 4,0 % til kr 31 928 per innbygger. Dette ga Rennesøy kommune skatteinntekter på 102,4 % av landsgjennomsnittet, og dermed noe ned fra nivået i 2018 på 103,7 %. Rennesøy kommune ligger nå på et lavere inntektsnivå enn noen få år tilbake. Utviklingen vises i figur 3.6.

Figur 3.6 Skatteinntekt per innbygger i Rennesøy i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Andre statlige tilskudd (linje 5) gjelder bl.a. integreringstilskudd og tildeling av havbruksmidler.

Havbruksfond
Statlig tildeling av midler fra sentralt havbruksfond startet opp i 2017, og i 2019 ble det tildelt kr 0,56 mill. til Rennesøy. Budsjettet ble justert i 2. tertial med bakgrunn i foreløpige tall. Kommunestyret vedtok samtidig at kr 0,6 mill. settes av på disposisjonsfond i 2019. Endelig tildeling ble kr 41 000 lavere.

Tilskudd fra statlig havbruksfondRegnskap 2019Opprinnelig budsjett 2019Justert budsjettAvvikRegnskap 2018
Tilskudd fra statlig havbruksfond-559-1 700-60041-7 258
Avsetning til fond5591 700600-417 258
Netto effekt i driftsregnskapet-----
Tabell 3.6 Tildeling fra statlig havbruksfond til Rennesøy kommune. Hele tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.2 Driftsutgifter

 Regnskap 2019Budsjett inkl. endring 2019AvvikRegnskap 2018
Lønnsutgifter og sosiale utgifter263 985263 795-190266 517
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon41 57256 06014 48841 227
Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon53 11433 772-19 34250 125
Overføringer22 82621 988-83821 860
Sum driftsutgifter381 497375 615-5 881379 729
Tabell 3.7 Sum driftsutgifter eksklusive avskrivninger. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

Driftsutgiftene viser totalt sett et merforbruk på kr 5,8 mill. i forhold til budsjett og må sees i sammenheng med økning i kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon grunnet kommunesammenslåingen.

3.4.3 Pensjonsutgifter

Pensjonsberegningene for 2019 ble foretatt før 2018-regnskapet ble avlagt for pensjonsselskapene. Dette resulterer i enkelte svingninger i prognosene fra kommunens pensjonsleverandører sett opp mot de årlige budsjettforutsetningene. Pensjonspremier på kr 34,8 mill. er i 2019 tilført pensjonsleverandørene til kommunen, herav er kr 3,0 mill. betalt av premiefond.

Avviket mellom pensjonspremien og beregnede pensjonskostnader føres som premieavvik. Høyere premier har gitt et høyere premieavvik for inntektsføring i 2019. Når tidligere års premieavvik tilbakeføres med en andel, har dette gitt en netto inntektsføring i 2019 samlet sett på kr 4,0 mill. Sammenlignet med 2018 gir dette en positiv effekt på netto driftsresultat med kr 3,2 mill. Se nærmere informasjon i note 5.

Akkumulert premieavvik for Rennesøy kommune utgjør kr 13,0 mill. per 31. desember 2019 og viser en økning på kr 4,0 mill. fra året før. Disse utgiftene må tilbakebetales og dekkes inn i driftsbudsjettene over de neste 7 årene. Kr 9 mill. av mindreforbruket i 2018 ble avsatt til pensjonsfond som motpost for forpliktelsene kommunen hadde per 31.12.2018.

3.4.4 Eksterne finanstransaksjoner

Tabell 3.8 gir en oversikt over kommunens finansinntekter og -utgifter, som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkastning. Summen av eksterne finanstransaksjoner utgjør en mindreutgift på kr 2,9 mill. mot justert budsjett 2019.

LinjeEksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr. Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
1Renteinntekter, utbytte og mottatte avdrag-11 115-10 518-597105,7 %-9 523
2Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter31 35233 630-2 27893,2 %30 697
3Sum eksterne finanstransaksjoner20 23723 112-2 875 21 174
Tabell 3.8 Eksterne finanstransaksjoner. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Rente- og avdragsutgifter og andre finansutgifter ble samlet kr 2,3 mill. lavere enn budsjett, mens renteinntekter, utbytte og avdrag ble kr 0,6 mill. høyere enn budsjett. Utbytte fra Lyse AS utgjorde kr 6,325 mill. (eierandel på 1,15 %).

3.4.5 Netto driftsresultat og regnskapsmessig årsresultat

Netto driftsresultat framkommer med kr 13,9 mill. Dette kr 7 mill. bedre enn justert budsjett. Se linje 1 i tabell 3.9. Tidligere års mindreforbruk er benyttet til langsiktig oppbygging av disposisjonsfond. I 2019 har kommunen en netto avsetning på disposisjonsfond på kr 12,3 mill., hvor kr 3,2 mill. gjelder tilbakeføring av midler lånt tidligere år til å gjøre opp selvkostregnskapene. I tillegg har kommunen en netto bruk av bundne fond på kr 1,4 mill.  Overføring av driftsmidler til egenfinansiering av investeringer var i tråd med justert budsjett på kr 8,3 mill. Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,3 mill. per 31.12.2019.

Netto driftsresultat og årsresultat - driftsregnskapetRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Netto driftsresultat -13 875-6 808-7 06749 %-12 016
Bruk av tidligere års mindreforbruk-14 737-14 737-100 %-
Bruk av disposisjonsfond-1 906-238-1 668801 %-8 657
Bruk av bundne fond-2 051-102-1 9492011 %-4 927
Sum bruk av avsetninger-18 694-15 077  -13 584
Overført til investeringsregnskapet8 3368 336-100 %920
Avsetning til disposisjonsfond14 27013 549721105 %8 347
Avsetninger til bundne fond606-606-1 596
Sum avsetninger23 21221 8851 327106 %10 863
Årsresultat, regnskapsmessig mindreforbruk-9 357--9 357--14 737
Tabell 3.9 Årsresultat 2019 - driftsregnskapet. Alle tall i hele tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.6 Resultater fra selvkostområdene

Selvkostfond

Selvkostfond, også kalt dekningsgradsfond, som er bundne driftsfond.

Selvkostfond, også kalt dekningsgradsfond, er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. Underskudd må dekkes inn via økte gebyrinntekter (ev. lavere driftskostnader) framover.

Rennesøy kommune har fire ordinære selvkostområder (Vann, avløp, renovasjon og slam – VARS) hvor all finansiering skal avregnes over tid, og to områder som er underlagt selvkostbetraktninger (plan- og byggesaker og kart- og delingsforretninger) med krav om at brukerbetalingen maks kan dekke selvkost, uten at 100 % selvkostfinansiering er vedtatt av kommunestyret.

Oppsummert for 2019 gikk tre av de ordinære selvkostområder med overskudd, og et område med underskudd (slam).

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 106,8 % i 2019.  Etter flere år med overskudd gikk sektoren med et underskudd tilsvarende kr 2,6 mill. i 2018. I 2019 ble det et overskudd på kr 0,6 mill. Overskuddet gikk med til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 105,1 % i 2019. Akkumulert underskudd på Avløp var kr -2,0 mill. per 31.12.2018.  I 2019 gikk Avløp med kr 0,3 mill. i overskudd. Overskuddet ble brukt til å dekke deler av tidligere års midlertidige lån fra lån fra kommunens disposisjonsfond.

Dekningsgraden for renovasjonssektoren var 108,2 % i 2019. Akkumulert underskudd på Renovasjon var kr -1,6 mill.  i 2018.   I 2019 gikk selvkostområdet med et overskudd på kr 0,5 mill. Overskuddet gikk med til å dekke tidligere års midlertidige lån fra disposisjonsfond

Dekningsgraden for slam var 62,5 % i 2019.  I 2019 gikk selvkostområdet med et underskudd på kr 0,6 mill. Underskuddet dekkes av midlertidig lån fra kommunens disposisjonsfond, og skal tilbakebetales innen 3-5 år.

Selvkostregnskapene er gjort opp i henhold til sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene vedtatt kommunestyret i Rennesøy med følgende vedtak:

  1. Rennesøy kommune styrer sine respektive selvkostregnskap mot kr 0 i 2019. Eventuelle positive selvkostfond videreføres inn i nye Stavanger.
  2. Rådmannen får fullmakt til å vurdere om eventuelle fremførbare underskudd på selvkosttjenestene skal gjøres opp mot disposisjonsfond eller mot kommunens resultat i årsoppgjøret 2019. Det presiseres at dette gjelder ikke et eventuelt fremførbart underskudd på renovasjon og slam.
  3. Som et ledd i kommunesammenslåingen og harmoniseringen i ny kommune gis det dispensasjon fra vedtatt Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Rennesøy kommune. Det sendes ut 2 a-konto fakturaer i 2019 i tillegg til avregning 2018 for vann, avløp og renovasjon. Oppgjør etter måleravlesninger vil bli sendt ut i 2020 av ny kommune.

I forbindelse med regnskapsavslutningen viser regnskapet at Renovasjon og slam har et fremførbart underskudd på henholdsvis kr 1,1 mill. og kr 0,6 mill. inkl. renteavsetning på fremførbart underskudd. Disse beløpene videreføres til ny kommune ihht. vedtaket.

Resterende fremførbart underskudd på Vann og Avløp per 31.12.2019 på henholdsvis kr 0,15 mill. og kr 1,8 mill. er tidligere dekket av disposisjonsfond. I forbindelse med regnskapsavslutning 2019 er det vurdert mest hensiktsmessig å dekke dette gjennom å redusere årsresultat 2019. I tråd med vedtakets punkt 2 videreføres ikke fremførbart underskudd på vann og avløp til ny kommune.

Plan- og byggesaksbehandling og Kart- og delingsforretning gikk i 2019 med henholdsvis kr 0,2 mill. og kr 0,4 mill. i overskudd, og bidrar således til et positivt resultat på bunnlinjen for kommunekassen.

Selvkostoversikt2017  2018  2019   
tall i hele 1000InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)InntekterKostnaderOver (+)/ Underskudd (-)Selvkostfond per 31.12.2019
Vann 6 587 -6 670 -83 6 628 -9 242 -2 614 9 791 -9 164 627 0
Avløp 5 385 -5 945 -560 6 436 -7 433 -997 5 807 -5 525 282 0
Renovasjon 5 451 -5 206 245 5 840 -7 350 -1 510 6 461 -5 973 488 0
Slam       1 037 -1 661 -624 0
Kart og delingsforretning 401 -568 -167 503 -590 -87 900 -547 353 0
Plan og byggesak 2 452 -3 128 -676 2 857 -3 181 -324 2 929 -2 722 207 0
Sum selvkostområder 20 276 -21 517 -1 241 22 264 -27 796 -5 532 26 925 -25 592 1 333 0
Tabell 3.10 Selvkostresultat 2019. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.4.7 Resultat per tjenesteområde

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 293,2 mill. i 2019. Driften i 2019 ga et positivt avvik på kr 3,0 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn og Tekniske tjenester har bidratt med mindreforbruk i 2019. Nærmere omtale følger her.

Tjenesteområde Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Fellestjenester31 88432 52864498,0 %27 552
Oppvekst og læring133 473129 795-3 678102,8 %134 281
Helse og velferd90 44593 9603 51596,3 %91 411
Kultur og samfunn eks VAR9 27711 2371 96082,6 %10 458
Tekniske tjenester25 05325 65360097,7 %26 523
Sum eks VAR 290 132 293 173 3 041 99,0 % 290 225
Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene. Tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Fellestjenester
Fellestjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 0,6 mill., hvilket utgjør et forbruk på 98 % av budsjettet. De ulike ansvarsområdene har gjennom 2019 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært mulig. Overforbruket på IKT skyldes at Rennesøy sammen med Randaberg, Kvitsøy og Sokndal hatt et IT-teknisk samarbeid om løsningen knyttet til kommunens lønns- og personalsystem. Randaberg påtok seg i innføringsfasen et koordineringsansvar av dette arbeidet som først ved utgangen av 2019 ble viderefakturert de øvrige kommunene for årene 2016, 2017 og 2018.  Også IKT aktiviteter og kostander knyttet til kommunesammenslåingen preget 2019. For øvrig er reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste og kopieringsavtaler variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Politisk styring og kontroll3 9563 575-381110,7 %3 526
Fellestjenester 11 05011 15510599,0%10 301
Felles administrasjon9 72212 0172 29580,9 %7 248
IKT7 1565 781-1 375123,8 %6 476
Sum31 88432 52864498,0 %27 552
Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring har et resultat for 2019 på kr 3,7 mill. i merforbruk. Dette utgjør et forbruk på 102,8 % av budsjettrammen. Deler av mindreforbruket på  oppvekstkontoret skyldes at midler til styrket barnehagetilbud ikke er fordelt ut til barnehagene for andre halvår 2019. Dette medfører at det ser ut som om barnehagene har et merforbruk i 2019, men korrigert for midlene til styrking av barnehagetilbudet er disse i balanse.

Merforbruket på skolene knytter seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill  knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Oppvekstkontor9 21610 5011 28587,8 %10 576
Kulturskole2 1142 023-91104,5 %1 953
Skolene/SFO79 89375 997-3 896105,1 %78 355
Barnehagene42 25041 274-976102,4 %43 392
Sum133 473129 795-3 678102,8 %134 276
Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Helse og velferd
Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 3,5 mill. i 2019, som gir et forbruk på 96,3 % av budsjettet. Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter bl.a. knyttet til ressurskrevende brukere, reduserte klientutgifter i barnevernstjenesten samt mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante stillinger. Merforbruket i Institusjons- og hjemmetjenester skyldes mindre etterspørsel etter kjøp av korttidsplasser enn budsjettert.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Helse og velferd fellestjenester5 5056 09158690,3 %4 877 547
Forebygging og folkehelse13 83814 60176394,8 %12 631 780
NAV10 83411 01918598,3 %14 854 374
Barnevernstjenesten6 2307 8961 66678,9 %7 432 492
Institusjons- og hjemmetjenester44 22443 214-1 010102,3 %42 981 159
Tverrfaglige tjenester9 81411 1391 32588,1 %8 634 416
Samlet 90 44593 9603 51596,3 %91 411 768
Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og samfunn
Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 2,0 mill. i 2019 som gir et forbruk på 82,6 % av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende. Flere av fagområdene har hatt vakante stillinger og permisjoner, dette har blitt løst gjennom økt kjøp av tjenester fra Stavanger kommune.  Gebyrinntektene har vært høyere enn budsjettert på grunn av større reguleringssaker.  Selvkostområdene VAR er nærmere omtalt i kapittel 3.4.6.

Ressursbruk kultur og samfunn (eks. VAR) fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Plan og Utvikling1 7263 2861 56052,5 %2 892
Landbrukskontor1 8741 733-141108,1 %1 721
Kultur2 7763 35858282,7 %3 315
Kulturmidler2733437079,4 %267
Frivilligsentral502492-10102,0 %522
Barn og unge699649-50107,7 %662
Bibliotek1 4271 376-51103,7 %1 078
Sum9 27711 2371 96082,6 %10 457
Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 0,6 mill. i 2019, som utgjør et forbruk på 97,7 % av budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt høyere husleieinntekter. Merforbruket på Energi skyldes kostnader knyttet til 2018 samt større prisøkning på strøm enn forutsatt.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Tekniske tjenester4 3794 997618 26687,6 %3 678 736
Energi4 1312 783-1 347 786148,4 %3 728 885
Renhold9 0428 935-107 097101,2 %8 867 259
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)7 5018 9381 436 98084,0 %10 248 462
Sum25 05325 653600 36397,7 %26 523 342
Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.5 Analyser av balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser den bokførte verdien av kommunens eiendeler per 31. desember 2019 og hvordan eiendelene er finansiert med egenkapital og gjeld. Hovedoversikt over balanseregnskapet er vist i tabell 3.17.

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 1 209 4001 095 521
2Faste eiendommer og anlegg7, 11707 437630 777
3Utstyr, maskiner og transportmidler7, 1124 85119 189
4Utlån11, 2180 20679 742
5Aksjer og andeler1220 18719 419
6Pensjonsmidler5, 21376 717346 393
7Omløpsmidler 187 216160 141
8Kortsiktige fordringer13, 1932 78743 447
9Premieavvik512 9789 003
10Kasse, postgiro, bankinnskudd14141 451107 692
11SUM EIENDELER 1 396 6161 255 662
 EGENKAPITAL OG GJELD   
12Egenkapital 349 344252 387
13Disposisjonsfond10, 1739 05127 186
14Bundne driftsfond102 9944 438
15Ubundne investeringsfond10300614
16Bundne investeringsfond101751 809
17Regnskapsmessig mindreforbruk109 35514 737
18Kapitalkonto21297 930204 065
19Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
20Langsiktig gjeld 985 769927 745
21Pensjonsforpliktelser5439 471409 129
22Langsiktig gjeld9546 298518 616
23Kortsiktig gjeld 61 50375 529
24Annen kortsiktig gjeld1961 50375 529
25SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 396 6161 255 662
26MEMORIAKONTI   
27Memoriakonto 74 95338 611
28Ubrukte lånemidler 71 13633 126
29Andre memoriakonti 3 8175 485
30Motkonto til memoriakontiene -74 953-38 611
Tabell 3.17 Hovedoversikt balanse. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

3.5.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 1 397 mill. per 31. desember 2019, det vil si kr 141 mill. (11,2 %) høyere enn per 31. desember 2018.

Anleggsmidler
Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Bokført verdi av anleggsmidlene utgjorde kr 1 209 mill. ved utgangen av 2019. Dette er en økning på kr 113,9 mill. (10,4 %) fra 2018. Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. økte med kr 82,3 mill., pensjonsmidlene økte med 30,3 mill., aksjer/andeler økte med kr 0,8 mill. og utlån økte med kr 0,5 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2019 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 21,85 mill. og startlånene på kr 58 mill.

Omløpsmidler
Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 187,2 mill. per 31. desember 2019, noe som er en økning på kr 27 mill. (17 %) fra 2018. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2019 på kr 13 mill., noe som er en økning på kr 4 mill. fra 2018. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 7 år. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og i note 5. Kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 141,5 mill. og kortsiktige fordringer var på kr 32,8 mill. Dette innebærer henholdsvis en økning på kr 33,8 mill. og en reduksjon på kr 10,7 mill. fra 2018. Økt bankinnskudd er blant annet et resultat av økning i ubrukte lånemidler.

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 349,3 mill., som er kr 97 mill. (38,4 %) høyere enn ved utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 39 mill., bundne driftsfond kr 3 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 0,3 mill. og kr 0,2 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg, samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 298 mill., noe som utgjør en økning på kr 93,9 mill. fra 2018.

Fond
Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 8,5 mill. Investeringsfondene ble redusert med kr 1,9 mill.,  bundet driftsfond ble redusert med kr 1,4 mill. og disposisjonsfondet økte med kr 11,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.18 og i note 10.

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investeringsfondBundet investeringsfondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 1864 4386141 80934 046
Avsetninger14 2716073001015 187
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-1 905-2 05100-3 956
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-5000-614-1 644-2 758
Utgående balanse 31.12.39 0512 99430017542 520
Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond
Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 39,1 mill. og 9,4 % av driftsinntektene. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt og er per 31. desember 2019 inndelt som følger av tabell 3.19. Tildeling fra statlig havbruksfond er tilført disposisjonsfondet med kr 0,56 mill. i 2019.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2016Regnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2019
Disposisjonsfond - generelt16 17123 67624 05327 565
Disposisjonsfond justeringsrett2 0522 5362 8952 486
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole)468---
Disposisjonsfond pensjon  -9 000
Fond mottak flyktninger2 0001 3004-
Ungdommens dag282828-
Prestvågen205205206-
Fond vedlikehold943---
Sum disposisjonsfond21 86627 74527 18639 051
Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Disposisjonsfond - generelt2019
Inngående balanse24 053
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering-200
FSK sak 19/19, 2. tertial - klargjøring parkering ved Bru skole-300
Korrigering av selvkostfond vann og avløp 2018-229
Finansiering av underskudd - Slam 2019-616
Tilføring av fondsmidler 
Avsatt andel statlig tildeling havbruksmidler559
Mindreforbruk 2018 settes av til fond1 024
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann iht.overskudd 2019617
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann - rest historisk underskudd155
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp iht.overskudd 2019238
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp - rest historisk underskudd1 807
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Renovasjon iht.overskudd 2019459
Utgående balanse27 565
Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.20 viser bevegelsene på det generelle disposisjonsfondet i 2019. Opprinnelig budsjett la opp til å bruke kr 2,06 mill. av fondet til drift. I andre tertial ble denne bruken vedtatt reversert. I investeringsbudsjettet er det brukt 0,5 mill. av disposisjonsfondet i henhold til justert budsjett. Samtidig er det tilført kr 0,56 mill. til fondet fra statlige havbruksmidler og kr 1,02 mill. i generell tilføring fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2018.

VAR-tjenestene planla å tilbakeføre kr 2,93 mill. til disposisjonsfondet i 2019 for å dekke inn tidligere underskudd. Årets drift lyktes med å tilbakeføre kr 1,31 mill. fra nevnte selvkostområder. I tillegg er tidligere underskudd for Vann og Avløp, som i sin tid ble finansiert med lån fra disposisjonsfondet med kr 1,96 mill., tilbakeført i driften ved å redusere årsresultatet for 2019 tilsvarende. Dette er I tråd med vedtak i KO sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene, hvor fremførbart underskudd på vann og avløp ikke videreføres til ny kommune.

Tidligere underskudd for Renovasjon og årets underskudd innenfor selvkostområdet Slam (kr 0,62 mill.) er fremførbare til ny kommune. Dette står som lån av disposisjonsfondet i Rennesøy.

Gjeld
Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 985,8 mill. Dette er en økning på kr 58 mill. (6,3 %) fra 2018. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 30,3 mill. og kr 27,7 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endring i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 62,8 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 14 mill. fra 2018 til 2019. Det gjenstod kr 71,1 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019.

3.6 Likviditet og soliditet

3.6.1 Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 1
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene. Likviditetsgradene måles ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2019 på 2,83.

 20152016201720182019
Likviditetsgrad 11,931,991,842,123,04
Tabell 3.21 Likviditetsgrad 1
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Likviditeten har vært relativt stabil de siste fem årene, men er styrket fra 2018 til 2019.

 20152016201720182019
Likviditetsgrad 21,081,151,121,432,30
Tabell 3.22 Likviditetsgrad 2
Last ned tabelldata (Excel)

3.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Egenkapitalprosenten gir en indikasjon på soliditeten, gjennom å vise hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

 20152016201720182019
Egenkapitalprosent19,6 %20,1 %18,6 %20,1%25,0 %
Tabell 3.23 Egenkapitalprosenten
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2019 på 25 %, og er styrket fra 2018. I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.

3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2015-2019 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 41,1 mill. i 2019. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2019. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL20152016201720182019
Omløpsmidler 01.01.105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Endring omløpsmidler19 394 00015 242 01514 219 2545 598 74227 075 331
Kortsiktig gjeld 01.01.58 280 00064 943 00070 466 59684 170 29575 529 259
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Endring i kortsiktig gjeld6 663 0005 523 59613 703 700-8 641 037-14 026 099
Endring i arbeidskapital12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2015-2019
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene som regel vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapitalen vist for gunstige tall de senere år. Arbeidskapitalen per 31. desember 2019 var på kr 125,7 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 13 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 37,1 mill. fra 2018 til 2019. I tabell 3.25 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2015-2019.

Arbeidskapital 2015-2019 31.12.201531.12.201631.12.20171.1.20182.1.2019
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Arbeidskapital60 138 00069 856 42070 371 97584 611 754125 713 184
Herav premieavvik7 808 0008 869 0008 246 0009 002 50812 977 956
Korrigert arbeidskapital52 330 00060 987 42062 125 97575 609 245112 735 228
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Endring / korrigert arbeidskapital15 975 0008 657 4201 138 55513 483 27137 125 983
Tabell 3.25 Arbeidskapital 2015-2019, korrigert for premieavvik.
Last ned tabelldata (Excel)

3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 26 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20152016201720182019
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser434 022468 294498 078518 616546 298
- Videre utlån / startlån39 26143 78151 29359 68757 976
- Ubrukte lånemidler15 16913 45821 59133 12671 136
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner379 592411 055425 194425 803417 186
Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 27,7 mill. fra 2018 til 2019. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden ble redusert med kr 8,6 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2015-2019.

Figur 3.7 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2015-2019

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2015-2019, og var per 31. desember 2019 på kr 98 364. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av figuren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune. Dog er det første gang på de siste fire årene at netto lånegjeld per innbygger går ned for Rennesøy kommune.

Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)