Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig 2019Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue158 491 114154 450 000152 150 000154 331 155
Ordinært rammetilskudd134 778 402135 940 000134 990 000131 535 200
Skatt på eiendom1 432 8721 430 0001 430 0001 567 692
Andre direkte eller indirekte skatter----
Andre generelle statstilskudd10 390 31410 909 00011 700 00020 033 569
Sum frie disponible inntekter305 092 702302 729 000300 270 000307 467 616
Renteinntekter og utbytte11 103 63710 468 0009 968 0009 462 741
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.10 986 94612 621 00012 621 00010 493 167
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Avdrag på lån20 331 39520 939 00020 939 00019 975 130
Netto finansinnt./utg.-20 214 704-23 092 000-23 592 000-21 005 556
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk----
Til ubundne avsetninger14 270 75113 549 0004 625 0008 347 527
Til bundne avsetninger606 669--1 595 909
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk14 736 68314 737 000--
Bruk av ubundne avsetninger1 905 056238 0002 060 0008 657 417
Bruk av bundne avsetninger2 050 744102 000-4 926 725
Netto avsetninger3 815 0631 528 000-2 565 0003 640 706
Overført til investeringsregnskapet8 336 0008 336 0003 083 000920 000
Til fordeling drift280 357 061272 829 000271 030 000289 182 766
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 354 521--14 736 683
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)