Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

10.1.1 Hovedoversikt drift

Økonomisk oversikt - driftNoteRegnskapJustert budsjettOpprinnelig budsjetRegnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger119 073 53919 234 00019 234 00020 304 361
Andre salgs- og leieinntekter139 883 95339 133 00039 133 00035 478 504
Overføringer med krav til motytelse 51 554 27043 894 00022 008 00048 747 707
Rammetilskudd 134 778 402135 940 000134 990 000131 535 200
Andre statlige overføringer 10 390 31410 909 00011 700 00020 908 569
Andre overføringer 5 000---
Skatt på inntekt og formue 158 491 114154 450 000152 150 000154 331 155
Eiendomsskatt 1 432 8721 430 0001 430 0001 567 692
Andre direkte og indirekte skatter ----
Sum driftsinntekter 415 609 465404 990 000380 645 000412 873 190
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2209 106 536208 365 000191 129 000211 629 336
Sosiale utgifter255 622 03356 234 00055 212 00055 563 629
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon640 828 55455 256 00054 718 00040 968 651
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon653 113 79633 772 00033 472 00049 712 768
Overføringer622 825 81321 988 00017 399 00021 854 728
Avskrivninger7, 2122 268 88424 342 0005 027 00022 465 907
Fordelte utgifter --2 419 000-2 419 000-45 615
Sum driftsutgifter 403 765 616397 538 000354 538 000402 149 405
Brutto driftsresultat 11 843 8497 452 00026 107 00010 723 785
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte811 103 63810 468 0009 968 0009 462 752
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ----
Mottatte avdrag på utlån2110 86550 00050 00060 252
Sum eksterne finansinntekter 11 114 50310 518 00010 018 0009 523 004
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger811 007 24412 621 00012 621 00010 711 573
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ----
Avdrag på lån920 331 39520 939 00020 939 00019 975 130
Utlån2113 14070 00070 00010 015
Sum eksterne finansutgifter 31 351 77833 630 00033 630 00030 696 718
Resultat eksterne finanstransaksjoner -20 237 276-23 112 000-23 612 000-21 173 715
Motpost avskrivninger7, 2122 268 88422 468 0003 153 00022 465 907
Netto driftsresultat 13 875 4576 808 0005 648 00012 015 978
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk1014 736 68314 737 000--
Bruk av disposisjonsfond10, 17 1 905 056238 0002 060 0008 657 417
Bruk av bundne fond102 050 744102 000-4 926 725
Sum bruk av avsetninger 18 692 48315 077 0002 060 00013 584 142
Overført til investeringsregnskapet108 336 0008 336 0003 083 000920 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk ----
Avsatt til disposisjonsfond10, 1714 270 75113 549 0004 625 0008 347 527
Avsatt til bundne fond10606 669--1 595 909
Sum avsetninger 23 213 41921 885 0007 708 00010 863 437
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk109 354 521--14 736 683
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)