Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

10 Årsregnskap

Vedlegg:

Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf)

10.1 Årsregnskap 2019

10.1.1 Hovedoversikt drift

Økonomisk oversikt - driftNoteRegnskapJustert budsjettOpprinnelig budsjetRegnskap 2018
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger119 073 53919 234 00019 234 00020 304 361
Andre salgs- og leieinntekter139 883 95339 133 00039 133 00035 478 504
Overføringer med krav til motytelse 51 554 27043 894 00022 008 00048 747 707
Rammetilskudd 134 778 402135 940 000134 990 000131 535 200
Andre statlige overføringer 10 390 31410 909 00011 700 00020 908 569
Andre overføringer 5 000---
Skatt på inntekt og formue 158 491 114154 450 000152 150 000154 331 155
Eiendomsskatt 1 432 8721 430 0001 430 0001 567 692
Andre direkte og indirekte skatter ----
Sum driftsinntekter 415 609 465404 990 000380 645 000412 873 190
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2209 106 536208 365 000191 129 000211 629 336
Sosiale utgifter255 622 03356 234 00055 212 00055 563 629
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon640 828 55455 256 00054 718 00040 968 651
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon653 113 79633 772 00033 472 00049 712 768
Overføringer622 825 81321 988 00017 399 00021 854 728
Avskrivninger7, 2122 268 88424 342 0005 027 00022 465 907
Fordelte utgifter --2 419 000-2 419 000-45 615
Sum driftsutgifter 403 765 616397 538 000354 538 000402 149 405
Brutto driftsresultat 11 843 8497 452 00026 107 00010 723 785
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte811 103 63810 468 0009 968 0009 462 752
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ----
Mottatte avdrag på utlån2110 86550 00050 00060 252
Sum eksterne finansinntekter 11 114 50310 518 00010 018 0009 523 004
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger811 007 24412 621 00012 621 00010 711 573
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) ----
Avdrag på lån920 331 39520 939 00020 939 00019 975 130
Utlån2113 14070 00070 00010 015
Sum eksterne finansutgifter 31 351 77833 630 00033 630 00030 696 718
Resultat eksterne finanstransaksjoner -20 237 276-23 112 000-23 612 000-21 173 715
Motpost avskrivninger7, 2122 268 88422 468 0003 153 00022 465 907
Netto driftsresultat 13 875 4576 808 0005 648 00012 015 978
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk1014 736 68314 737 000--
Bruk av disposisjonsfond10, 17 1 905 056238 0002 060 0008 657 417
Bruk av bundne fond102 050 744102 000-4 926 725
Sum bruk av avsetninger 18 692 48315 077 0002 060 00013 584 142
Overført til investeringsregnskapet108 336 0008 336 0003 083 000920 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk ----
Avsatt til disposisjonsfond10, 1714 270 75113 549 0004 625 0008 347 527
Avsatt til bundne fond10606 669--1 595 909
Sum avsetninger 23 213 41921 885 0007 708 00010 863 437
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk109 354 521--14 736 683
10.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Regnskapsskjema 1A – drift

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig 2019Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue158 491 114154 450 000152 150 000154 331 155
Ordinært rammetilskudd134 778 402135 940 000134 990 000131 535 200
Skatt på eiendom1 432 8721 430 0001 430 0001 567 692
Andre direkte eller indirekte skatter----
Andre generelle statstilskudd10 390 31410 909 00011 700 00020 033 569
Sum frie disponible inntekter305 092 702302 729 000300 270 000307 467 616
Renteinntekter og utbytte11 103 63710 468 0009 968 0009 462 741
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.10 986 94612 621 00012 621 00010 493 167
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)----
Avdrag på lån20 331 39520 939 00020 939 00019 975 130
Netto finansinnt./utg.-20 214 704-23 092 000-23 592 000-21 005 556
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk----
Til ubundne avsetninger14 270 75113 549 0004 625 0008 347 527
Til bundne avsetninger606 669--1 595 909
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk14 736 68314 737 000--
Bruk av ubundne avsetninger1 905 056238 0002 060 0008 657 417
Bruk av bundne avsetninger2 050 744102 000-4 926 725
Netto avsetninger3 815 0631 528 000-2 565 0003 640 706
Overført til investeringsregnskapet8 336 0008 336 0003 083 000920 000
Til fordeling drift280 357 061272 829 000271 030 000289 182 766
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 354 521--14 736 683
Tabell 10.2 Regnskapsskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – drift

 Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
Til fordeling drift (fra skjema 1A)271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Fellestjenester31 884 74932 528 00029 051 00027 552 729
Oppvekst og læring133 472 829129 795 000115 159 000134 281 042
Helse og velferd90 445 27593 960 00089 561 00091 411 768
Kultur og samfunn8 525 1468 312 0007 661 00012 233 993
Tekniske tjenester25 052 63625 653 00023 214 00026 523 342
Finans-18 378 094-17 419 0006 384 000-17 556 791
Fordelt til drift271 002 540272 829 000271 030 000274 446 083
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Hovedoversikt investering

Økonomisk oversikt - investeringFotnoteRegnskapJustert budsjettOpprinnelig budsjetRegnskap 2018
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom3, 218 001 8028 000 000--
Andre salgsinntekter3----15 605
Overføringer med krav til motytelse310 372 48325 612 00025 312 0001 114 203
Kompensasjon for merverdiavgift37 918 1459 988 8759 988 8757 239 144
Statlige overføringer3----
Andre overføringer3---167 000
Renteinntekter og utbytte3----
Sum inntekter 26 292 43043 600 87535 300 8758 504 741
Utgifter     
Lønnsutgifter2713 431--1 154 291
Sosiale utgifter2210 484--340 556
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon335 441 61792 678 50096 560 50031 362 246
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 565 855--1 899 015
Overføringer 7 918 145--7 238 789
Renteutgifter og omkostninger ----
Fordelte utgifter ----
Sum utgifter 45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 4 586 8602 600 0002 600 0007 606 081
Utlån 6 198 50016 000 00016 000 00012 815 000
Kjøp av aksjer og andeler 768 4261 000 000-843 764
Dekning av tidligere års udekket ----
Avsatt til ubundne investeringsfond 300 000300 000--
Avsatt til bundne investeringsfond 9 893---
Sum finansieringstransaksjoner 11 863 67819 900 00018 600 00021 264 845
Finansieringsbehov 31 420 78068 977 62579 859 62554 755 000
Dekket slik:     
Bruk av lån 14 590 58054 134 62572 526 62536 585 094
Salg av aksjer og andeler3---102 720
Mottatte avdrag på utlån35 736 8603 750 0003 750 0008 756 081
Overført fra driftsregnskapet108 336 0008 336 0003 083 000920 000
Bruk av tidligere års udisponert ----
Bruk av disposisjonsfond10500 000500 000500 000250 000
Bruk av bundne driftsfond10----
Bruk av ubundne investeringsfond10613 726614 000-6 900 000
Bruk av bundne investeringsfond101 643 6141 643 000-1 241 104
Sum finansiering 31 420 78068 977 62579 859 62554 755 000
Udekket/udisponert ----
Tabell 10.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.5 Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskapsskjema 2A - investeringRegnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjettRegnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Utlån og forskutteringer6 198 50016 000 00016 000 00012 815 000
Kjøp av aksjer og andeler768 4261 000 000-843 764
Avdrag på lån4 586 8602 600 0002 600 0007 606 081
Dekning av tidligere års udekket----
Avsetninger309 893300 000--
Årets finansieringsbehov57 713 210112 578 500115 160 50063 259 741
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler14 590 58054 134 62572 526 62536 585 094
Inntekter fra salg av anleggsmidler8 001 8028 000 000-102 720
Tilskudd til investeringer---167 000
Kompensasjon for merverdiavgift7 918 1459 988 8759 988 8757 239 144
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner16 109 34329 362 00029 062 0009 870 283
Andre inntekter----15 605
Sum ekstern finansiering46 619 870101 485 500111 577 50053 948 637
Overført fra driftsregnskapet8 336 0008 336 0003 083 000920 000
Bruk av tidligere års udisponert----
Bruk av avsetninger2 757 3402 757 000500 0008 391 104
Sum finansiering57 713 210112 578 500115 160 50063 259 741
Udekket/udisponert----
Tabell 10.5 Regnskapsskjema 2A – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.6 Regnskapsskjema 2B – investering

Prosjekt REGNSKAPSSKJEMA 2B – INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2019Justert budsjettOpprinnelig budsjett Regnskap 2018
1240IKT samarbeid Stavanger228 337450 000500 000-
1247IKT oppgraderinger-625 000625 000-
2032IKT-oppgradering skolene 332 618---
2033Øke pc-tettheten i skolen-312 500312 500311 500
3718Inventar og møbler Institusjonsbaserte tjenester---295 765
3745Oppgradering av kjøkken på aktivitetssenteret ---148 296
3746Ultralydapparat ---211 250
3747Inventar og møbler Rehabilitering- og hjemmetjenester---193 021
4502Vikevåg aktivitetsområde-50 000-1 762 025
4504Ballbinge, Vestre Åmøy velforening -200 000200 000-
5013Parkeringsplass Askje kirke---5 412
5014Rehabilitering kommunehuset---27 360
5015Eiendom, grunnforhandlinger22 336300 000300 000-
5017Bofellesskap Eltarvåg6 974 23324 000 00024 000 000450 192
6005Utbedring av natursteinmur Breivik/Hegrebergveien89 8331 250 0001 125 000-
6006Grunnundersøkelse for forurensing og geoteknisk 1 627 6521 200 000--
6007Renovering/opprusting av kommunale kaier 1 579 0952 450 0001 750 00069 940
6008Vedtatt endring - realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand34 7605 000 0005 000 00014 651
6009Sykkelparkeringer267 2041 050 000550 000-
6025Utskifting lysarmatur33 780--19 074
6223Oppdimensjonering ledningsnett Mosterøy921 0344 000 00012 000 000426 958
6226Oppgradering basseng/ventilkammer/kummer340 7591 000 0001 000 000307 372
6227Sikring av Austbø-stemmen 12 421 0 0 635 812 12 421--635 812
6233Trykkøkningsstasjon Østhusvik---2 249
6324Overvannsgrøfter Østhusvik---15 350
6331Slamavskiller Mosterøy---831 848
6337Pumpestasjon Nordbø---62 704
6502Ombygging lekeplasser barnehager, skoler252 624125 000125 000162 183
6503Ombygging lekeplasser felt 29 874125 000125 000153 625
6504Nye dører på MC bygg med automatikk 25 79940 000-114 352
6505Nytt låssystem for tekniske rom, kortlesere NAV og kommunehus32 52385 000-113 685
65066506 Oppgradering av garderober på brannstasjon, Arbeidstilsynet70 465--341 911
6507Pålagt oppgradering brannstasjon---262 500
6508Fortau fra Bru kai til byggefelt41 616625 000625 000-
6509Rehabilitering Mosterøy skole3 929 7134 000 0004 000 000-
6511Innbyggertorg/ bibliotek36 772500 000500 000-
6517Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet2 405 2885 000 000--
6519Rivning Bru gamle skule 62 816300 000--
6563Utvidelse av Sørbø kirkegård -50 000-691 252
6564Universal utforming av Askje kirke-50 000-310 650
6565Oppgradering av omsorgsboliger 473 1352 972 5002 812 50019 669
6569Brannsikring andre kommunale boliger113 008187 500187 50041 561
6570Brannsikring omsorgsboliger ved sykehjem24 4253 563 0003 563 000212 479
6573Rehabilitering Bru barnehage816 113500 000-5 654 396
6576Nytt kommunehus2 012 286-5 000 000316 607
6577Rehabilitering Rennesøy skule 389 609300 000-3 720 187
6578Hausken Kirkesenter--1 000999 000118 191
6580Kunstgressbane Mosterøy629 1801 100 000-6 975 517
6582Treningspark Rennesøy skule ---317 063
6583Lys Vikevåg----
6585Reparasjon av bad i Håvasteinhagane ---473 264
6586Skyllerom ved Ø-hjelp, bo og rehabilitering---157 814
6587Oppgradering av fryserom bo og rehabilitering---463 380
6588ENØK Rennesøy bo og rehabilitering 23 031--4 056 276
65896589 Rehabilitering Fjøløyfort (Dagsturhytte/overnattingshytte)3 748 0093 970 0004 900 0002 103 657
6590Oppgradering av varme og belysning i Mastrahallen481 747600 000-204 782
6592ENØK meieriet22 569---
6593ENØK Rennesøy skole500 317--5 619 478
6594ENØK Mosterøy skole4 871 340---
6595Legesenteret99 422---
6597Oppgradering omsorgsboliger Vikevågveien ---949 963
7015Gatelys32 988250 000250 00024 947
7020Grunninnløsing vei63 760--22 286
7039Gang og sykkelvei Bru 3 (fond 2550605---39 599
70427042 Gang og sykkelvei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Vestre Åmøy kapell42 496---
7046Kommunale trafikksikkerhetstiltak (fond 25306704) 146 882625 000625 00053 758
7047GS-vei Sokn10 163 7346 850 0004 870 000794 001
7048Fortau Sentrum - Sjukeheimen665 244400 000-1 725
7052Utskifting kvikksølvholdige veilysarmaturer 190 341688 000688 000760 879
7053Reguleringsplan veiutvidelse FV 574 Østhusvikvn. 21 7001 324 000664 000207 734
7055GS-vei Østhusvik-Eltarvåg 14 9921 438 000838 000326 504
7057Veilys langs Sørbøveien - sørlig del 14 4672 418 0002 220 00048 376
7058Veilys langs Sørbøveien - nordlig del -1 250 0001 250 00048 376
7059Kartlegging overvann i Vikevåg ---72 458
7062Nytt trykkforsyning Østhusvik-Bjerga 17 6433 000 0003 000 000-
7063Oppgradering ventilkammer Bjerga-306 000306 000-
7065Vedtatt endring- Ny vannledning Østhusvik-Hanasand--6 000 000-
7066Generell oppgradering av kummer og ledninger, sannering etc256 491300 000300 000-
7068Overvannsvurdering Vikevåg---107 234
7070Avløpsanlegg Soknaveien17 506--121 079
7072Etablering av nedgravde containere-500 000500 000-
7588ENØK tiltak kommunale bygg645 5467 350 0004 850 00020 719
 SUM45 849 53292 678 50096 560 50041 994 896
Tabell 10.6 Regnskapsskjema 2B – investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.7 Hovedoversikt balanse

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2019Regnskap 2018
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 1 209 4001 095 521
2Faste eiendommer og anlegg7, 11707 437630 777
3Utstyr, maskiner og transportmidler7, 1124 85119 189
4Utlån11, 2180 20679 742
5Aksjer og andeler1220 18719 419
6Pensjonsmidler5, 21376 717346 393
7Omløpsmidler 187 216160 141
8Kortsiktige fordringer13, 1932 78743 447
9Premieavvik512 9789 003
10Kasse, postgiro, bankinnskudd14141 451107 692
11SUM EIENDELER 1 396 6161 255 662
 EGENKAPITAL OG GJELD   
12Egenkapital 349 344252 387
13Disposisjonsfond10, 1739 05127 186
14Bundne driftsfond102 9944 438
15Ubundne investeringsfond10300614
16Bundne investeringsfond101751 809
17Regnskapsmessig mindreforbruk109 35514 737
18Kapitalkonto21297 930204 065
19Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-461-461
20Langsiktig gjeld 985 769927 745
21Pensjonsforpliktelser5439 471409 129
22Langsiktig gjeld9546 298518 616
23Kortsiktig gjeld 61 50375 529
24Annen kortsiktig gjeld1961 50375 529
25SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 396 6161 255 662
26MEMORIAKONTI   
27Memoriakonto 74 95338 611
28Ubrukte lånemidler 71 13633 126
29Andre memoriakonti 3 8175 485
30Motkonto til memoriakontiene -74 953-38 611
Tabell 10.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)