Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Tabell 3.3 Hovedoversikt investeringer 2019

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2019Justert budsjett 2018Avvik 2019Regnskap 2018
Sum investeringsinntekter-26 292-43 60017 308-8 504
Brutto investeringsutgifter45 84992 678-46 82941 994
Finanstransaksjoner11 86319 900-8 03721 264
Finansieringsbehov31 42068 978-37 55854 754
Dekket slik:    
Bruk av lån14 59054 13539 54536 585
Salg av aksjer og andeler---102102
Mottatte avdrag på utlån5 7373 750-8 7568 756
Overført fra driftsregnskapet8 3368 336-920
Bruk av disposisjonsfond500500-250
Bruk av bundne driftsfond----
Bruk av ubundne investeringsfond614614-6 900
Bruk av bundne investeringsfond1 6431 643-1 2411 241
Sum finansiering31 42068 97829 44654 754
Udekket/disponert----
Last ned tabelldata (Excel)