Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7.4.1 Vann

Utbygging av ny vannforsyning til Mosterøy er i gang, fra Mosterøy skole til Utstein Kloster Hotell. I tillegg blir området ved Vaula kloakkert.

Det er i 2019 utført 49 vannanalyser av drikkevannskvaliteten på Rennesøy. Det ble registrert et avvik som skyldes funn av koliform bakterie, men som var normal ved om-prøve.

For å hindre tilbakestrømming av forurenset drikkevann er alle landbrukseiendommer i Rennesøy kommune, som er i drift med kommunal vannforsyning,pålagt å installere godkjent kontrollerbar tilbakeslagssikring. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016. I dag mangler 20 landbrukseiendommer denne sikringen. Disse 20 har fått nytt pålegg, og dette er noe som vil ha videre fokus i nye Stavanger kommune.

I løpet av 2019 har det vært noen større hendelser og påfølgende utbedringer som har blitt belastet driftsbudsjettet for vann:

  • 3 store vannbrudd på Askje:
    I løpet av mai/juni 2019 oppsto det 3 brudd på Ø280mm hovedvannledning på Askje. Alle 3 bruddene medførte mye arbeid og innleid mannskap for å lokalisere og utbedre hovedvannledning.
  • I forbindelse med utbygging av bofellesskap Eltarvåg, ble en hovedvannledning undergravd med påfølgende kollaps. For å reparere ødelagt ledning blir hele ledningsstrekket skiftet ut.