Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

7 Kultur og samfunn

7.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart – og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift inkl. bibliotek, frivillighetssentral og barne- og ungdomsarbeid, landbruk og miljøforvaltning. I tillegg rapporterer IVAR som har ansvar for VAR- tjeneste i kommunen til kommunalsjefen. Gjennom sitt tverrfaglige fagmiljø har avdelingen et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har hatt følgende årsverk til disposisjon i 2019:

Antall årsverk2019
Kommunalsjef1,0
Plan og forvaltning7,0
Kultur5,2
Totalt13,2
Tabell 7.1 Antall årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

I tillegg 1, 5 årsverk på VAR – området hvor IVAR IKS har ansvar for de kommunale tjenestene, i tillegg til en delt stilling med Stavanger kommune.

Det har vært vakanser og permisjon innenfor fagområdene også  i 2019, men vært etablert gode løsninger for å møte disse utfordringene. I tillegg til ordinær drift har medarbeiderne aktivt deltatt i tjenesteutviklingsprogram og prosjekter i regi av Nye Stavanger.

Også i 2019 har tjenesteområdet hatt fokus på å videreutvikle medarbeiderne og kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. Med få ansatte på hvert fagområde er området sårbart når det gjelder bemanning, og det har vært viktig å tilrettelegge for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider. I tillegg har 2019 vært preget av omstilling og avvikling av kommunen.

7.2 Plan og forvaltning

Enheten har flere ansvarsområder:

  • Plan har ansvar for arealplaner, både private og kommunale
  • Byggesak behandler søknader om tiltak og fører tilsyn
  • Geodata sørger bl.a. for at kommunen har et oppdatert og funksjonelt kartverktøy som gir grunnlag for effektiv planlegging og saksbehandling
  • Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og arbeidet styres hovedsakelig av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Enheten har i 2019 hatt til sammen syv hele fagstillinger til rådighet. Personal- og økonomiansvaret for avdelingen ligger hos kommunalsjef.

7.2.1 Plan

Siste halvdel av 2019 har ett årsverk vært vakant, samt at en stilling også har hatt funksjon som fagleder Plan og forvaltning.

Kommuneplanen krevde mesteparten av kapasiteten i første halvår med endelig vedtak av både samfunns- og arealdel i juni. Siste halvår har private planer hatt prioritet.

7.2.2 Byggesak

I 2019 har tjenesteområdet kjøpt byggesakstjenester fra Stavanger kommune for å erstatte en vakant stilling, samt en permisjon store deler av året, og har således kunnet opprettholde en relativt stabil tjenesteproduksjon.

Ulovlighetsoppfølgingen er videreført i 2019. Mye av arbeidet innen ulovlighetsoppfølging skjer i samarbeid med kommunejuristen. Heller ikke i 2019 har det vært kapasitet til å føre nevneverdig tilsyn utenom ulovlighetsoppfølging.

7.2.3 Geodata

Det har vært avsatt 1 årsverk til fagområdet. Kvalitetsheving av matrikkelen, både eiendoms- og byggmassen, er prioritert gjennom hele året, i tillegg til at mange delingssaker har vært behandlet.

7.2.4 Landbruk / miljø / reiseliv

Ved siden av ordinære forvaltningsoppgaver innen landbruk har avdelingen ansvar for forvaltning av vilt, miljø, skog, kulturlandskap, friluftsliv og reiseliv. Det er satt av to årsverk til fagområdet.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå på skjøtsel av kulturlandskapet i Rennesøy utløste også i 2019 tilleggsbevilgning fra fylkesmannen. På grunn behovet for tverrfaglig samordning inn mot den nye storkommunen så har dette også vært en prioritert oppgave.

7.3 Kultur

Kultur har ansvaret for kommunens kulturforvaltning, bibliotek, frivilligsentral, allmenn kultur og barne- og ungdomsarbeid.

Et lokalt kulturtilbud er en viktig faktor i «Det gode liv på dei grøne øyane», og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester er det tilrettelagt for aktivitetstilbud og arrangement for hele befolkningen. Integrering, tidlig Innsats og arbeid med fritidserklæringen har vært sentralt i arbeidet med spesielt barn og unge. Ungdomsrådet har vært aktivt og blant annet deltatt i Ungdommens fylkesting.

Klubblederstillingen har vært delvis vakant, men fritidsklubben har vært stabilt åpen.

Frivilligsentralen samarbeider tett både med frivillige lag og organisasjoner og andre kommunale tjenester. Sentralen har også i 2019 hatt fokus på folkehelsearbeidet og integrering. Blant annet gjennom å tilrettelegge for trimgruppene og aktivitetsdag for familier.

Biblioteket er kunnskapsformidler, møtested kultur- og debattarena. Biblioteket har tilbud til alle aldersgrupper, og er godt brukt som sosial møteplass og lavterskeltilbud. Bokåret 2019 var året for de store prosjektene på biblioteket: #DatahjelpRennesøy, Bedehusland og Håvarstein Levende Galleri

Kultur har ansvaret for publikumsbading, fordeling av treningstider og bruk av idrettshallene og idrettsbaner i kommunen. I tillegg administrerer kultur spillemiddelsøknader og saksbehandler tilskuddsordninger til ulike kulturformål i kommunen, herunder også tilskudd til andre trossamfunn.

Avdelingen har også arrangert Kulturuka og Rennesøydagen i samarbeid med lag og organisasjoner.

7.4 VAR avdelingen

Avdelingen har ansvaret for tjenestene vann, avløp og renovasjon. Arbeidet utføres av IVAR IKS, etter avtale inngått med Rennesøy kommune.

Hovedoppgaver:

Forvaltning, drift, vedlikehold og investeringsprosjekt innen vann, avløp og renovasjon.

Driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy har en felles driftsleder og personell i driftsavdelingen blir brukt i alle kommunene. Dette fører til bedre utnyttelse av personell, synergieffekt. I tillegg til en VAR-ansvarlig på forvaltning for Rennesøy kommune, er det blitt leid inn en person fra Stavanger kommune som jobber 50% for Rennesøy kommune.

I 2019 har driftsavdelingen utført arbeid med rutinemessig tilsyn, forefallende vedlikehold, prøvetaking, planlagt forebyggende vedlikehold, oppfølging av investeringstiltak etc.

7.4.1 Vann

Utbygging av ny vannforsyning til Mosterøy er i gang, fra Mosterøy skole til Utstein Kloster Hotell. I tillegg blir området ved Vaula kloakkert.

Det er i 2019 utført 49 vannanalyser av drikkevannskvaliteten på Rennesøy. Det ble registrert et avvik som skyldes funn av koliform bakterie, men som var normal ved om-prøve.

For å hindre tilbakestrømming av forurenset drikkevann er alle landbrukseiendommer i Rennesøy kommune, som er i drift med kommunal vannforsyning,pålagt å installere godkjent kontrollerbar tilbakeslagssikring. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016. I dag mangler 20 landbrukseiendommer denne sikringen. Disse 20 har fått nytt pålegg, og dette er noe som vil ha videre fokus i nye Stavanger kommune.

I løpet av 2019 har det vært noen større hendelser og påfølgende utbedringer som har blitt belastet driftsbudsjettet for vann:

  • 3 store vannbrudd på Askje:
    I løpet av mai/juni 2019 oppsto det 3 brudd på Ø280mm hovedvannledning på Askje. Alle 3 bruddene medførte mye arbeid og innleid mannskap for å lokalisere og utbedre hovedvannledning.
  • I forbindelse med utbygging av bofellesskap Eltarvåg, ble en hovedvannledning undergravd med påfølgende kollaps. For å reparere ødelagt ledning blir hele ledningsstrekket skiftet ut.

7.4.2 Avløp

Slamtømming ble i 2019 gjennomført for private slamavskillere på; Mosterøy, Sokn, Bru, Vestre Åmøy, og alle kommunale slamavskillere etter oppsatt tømmeplan. I tillegg resterende tanker på Rennesøy som ikke ble tømt i 2018.

Det er etablert pumpestasjon for kloakk på Dalaker.

7.4.3 Renovasjon

Renovasjonen IKS har avtale om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Fraksjoner som hentes inn er restavfall, våtorganisk, papir og plast. Innbyggerne har hatt muligheten til å sortere ut plast i 2019, dette opphører i 2020.

Henteordningen for grovavfall er etablert som et fast tilbud for hele kommunen.

7.4.4 Forvaltning

IVAR IKS har ansvar for ajourføring av kunde-register for vann, avløp og renovasjon. Forvaltningen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp til rørleggermeldinger, byggesaksbehandling, utslippssøknader, vannmålerregistrering, reguleringsplaner, renovasjonssaker, oppfølging investeringstiltak, ROS-analyser, revidering beredskapsplaner.

Oppsummering

Rekruttering samt beholde spisskompetanse har også i 2019 vært en utfordring. Tjenesteområdet består av mange fagområder med få ansatte i nøkkelstillinger. Det har vært viktig å ta vare på medarbeidere gjennom kompetanseutvikling og lage gode arenaer for tverrfaglige diskusjoner og utvikling. Økte forventninger og større krav til kommunen som samfunnsutviklingsaktør tilsier god plan- og samfunnsfaglig kompetanse og et strategisk utviklingsfokus.

Arbeidet med å skape en ny kommune sammen med Stavanger og Finnøy har hatt høy prioritet i 2019, og balansegangen mellom fortsatt kvalitet i tjenesteproduksjonen og å bidra i fellesarbeidet har vært krevende.