Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

6.3 Resultatvurdering og måloppnåelse

6.3.1 Felles for tjenesteområdet

Året 2019 var på alle områder preget av kommunesammenslåing. De ulike enheter var involvert ved ledere, tillitsvalgte og verneombud i arbeidsgrupper for sine områder. Prosessen var omfattende og ressurskrevende. Dette var nødvendig for å få til gode overganger for tjenestetilbudet, brukere og ansatte. På tross av dette har det vært stabil og god drift ved alle enheter i helse og velferd. Tjenesteområdet har ikke opplevd rekrutteringsutfordringer og det er kommet gode tilbakemeldinger på tjenestetilbud fra brukere og pårørende.

6.3.2 Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter

Drift ved senteret var i 2019 preget av kommunesammenslåing. Ansatte var delaktige i flere prosesser blant annet i skifte av nytt dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. Det ble gjennomført omfattende opplæring av alle ansatte, og nye rutiner og prosedyrer ble innarbeidet. Ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter var det ved utgangen av året 5 pasienter på korttidsavdelingen som ventet på langtidsplass ved senteret. Det er solgt lite korttidsplasser til andre kommuner i 2019. Dette avviker fra tidligere års erfaringer.

6.3.3 Rus og psykisk helse

Psykisk helsetjeneste og ROP team var også delaktige i ulike arbeidsgrupper for å sikre gode og stabile tjenester til brukerne i Nye Stavanger. Antall tjenestemottaker har vært stabilt.

Vikariat som kommunepsykolog har stått ubesatt siden april 2019, da det ikke har lykkes med å rekruttere psykolog til vikariatet.

Det ble oppstart i byggingen av bofelleskap for mennesker med rus- og psykiske lidelser på Eltervåg. Byggingen kom i gang i september 2019.

6.3.4 Langemann

Bofellesskapet Langemann ble i løpet av året raskt integrert i ny organisasjonsmodell i Nye Stavanger. Leder og personell har deltatt på møter og samlinger vedrørende drift og internundervisning sammen med ansatte fra lignende bofellesskap i Stavanger. Det har ikke vært tilflytting av nye beboere i boligen, og ved utgangen av året var til sammen 4 av enhetene i boligene ledige.

6.3.5 Enhet for forebygging og folkehelse

Ansatte ved helsesenteret og tillitsvalgte har vært sterkt involvert i arbeidsgrupper vedrørende organisering av legevaktstjenesten i Nye Stavanger og drift av kommunal legetjeneste. Ved utgangen av året var det ledig listekapasitet på ca. 450 pasienter ved senteret.

Det var i 2019 58 fødsler i Rennesøy mot 56 i 2018. Helsestasjonen bruker i stor grad gruppekonsultasjonen, som er nettverksbyggende og oppleves positivt av foreldre. Prosjektet « Vil vite» handler om forebygging av vold og seksuelle overgrep. Dette er gjennomført i samarbeid med alle barnehagene. Skolehelsetjenesten er til stede på hver av skolene. Det er arrangert grupper; «Jentesnakk» samt treningsgrupper med fysioterapeut. Tilbakemeldinger fra begge gruppene er gode. Det er også gjennomført gratis vaksinering mot HPV.

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2019 videreført satsning på treningsgrupper til ulike aldersgrupper. Det ble etter sommerferien inngått et samarbeid med Frisklivssentralen i Stavanger, som videreførte tilbudet i Rennesøy.

6.3.6 Tidlig innsats

Det er arrangert 1 temakveld for foreldre og ansatte som arbeider med barn og unge hvor tema var seksuell helse for barn og unge.

Barnehager og skole fikk selv anledning å velge tema for foreldrekvelder med bruk av tidlig innsatsmidler. Mosterøy skole har arrangert foreldremøte med tema om Nettvett og trygg mediebruk.

Det er tildelt tidlig innsatsmidler til yogautstyr på Rennesøy skole, litteratur til barnehager og skoler om aktuelle tema. Det er avholdt kurs for lærere ved Rennesøy skole og gitt bidrag til arrangementet på Verdensdagen for psykisk helse.

6.3.7 Barnevern

Barneverntjenesten for Randaberg, Rennesøy og Finnøy har hatt et interkommunalt samarbeid siden 1. januar 2015.

Hovedoppgaver for barneverntjenesten:

  • Motta og gjennomgå bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser samt iverksette og følge opp tiltak. Et gir i stor grad råd og veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
  • Utrede, forberede og føre saker til Fylkesnemnd og rettsapparat
  • Følge opp barn og unge plassert utenfor hjemmet

Alle ansatte har kontorplass på Randaberg arena samtidig som tjenesten har disponible kontorlokaler på Finnøy og Rennesøy for bl.a. ungdomskoordinator.

Fokuset for tjenesten er å sikre god og effektiv drift i alle ledd. En har hatt stort fokus på å jobbe med felles rutiner samt utvikle en felles faglig plattform.

Barneverntjenesten har hatt et høyt sykefravær også i 2019. (1.kv 13,1, 2.kv 17,8%, 3.kv 12,6%, 4.kv 13,8%.).Barnevern jobber etter tidsfrister og tjenesten håndterer mange komplekse saker som tilsier stor arbeidsbelastning. Ansatte i barneverntjenesten er særlig utsatt for tilleggsbelastning som sjikane og trusler. Det har vært satt i gang både kortsiktige og langsiktige tiltak med fokus på å få ned sykefravær samt sikre gode rutiner for ivaretakelse i forbindelse med belastning som trusler og sjikane.

Viktige fokusområder ellers i 2019 har vært samarbeid med barn og foreldre, økt grad av struktur og system i saksbehandling og fokus på trivsel og motivasjon hos ansatte.

6.3.8 NAV

NAV sin virksomhet utføres i tråd med arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven), folketrygdloven, lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen samt lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. NAV Rennesøy, har som mål å sikre en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Flyktningetjenesten var en del en del av NAV-kontoret frem til 31.12.2019.

I 2019 har unge voksne (personer under 30 år) vært et satsningsområde i hele NAV og for Rennesøy kommune. NAV Rennesøy har hatt et ungdomsteam, men ukentlige gruppemøter for unge under 30 år ble avsluttet våren 2019, da det ble for få deltakere. De få som ikke hadde arbeidsrettet aktivitet ble fulgt opp individuelt. Satsningen på unge voksne var også viktig for å kunne følge opp aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år.

I Rennesøy kommune gikk andelen mottakere av sosialhjelp ned fra 128 personer i 2018 til 119 personer i 2019. Nedgangen henger sammen med at flere personer har kommet helt eller delvis i jobb, har flyttet fra kommunen og antallet nye henvendelser er redusert. Utbetalingen av sosialstønad har imidlertid ikke blitt tilsvarende. Det henger sammen med et relativt høyt antall mottakere av sosialhjelp med forsørgelsesplikt. Ut over dette er sosialhjelpsmottakerne personer som trenger midlertidig bistand i en vanskelig fase, personer som har behov for supplerende støtte fordi inntekten ikke strekker til eller er i en overgang mellom lønn og en folketrygdytelse.

NAV Rennesøy hadde 15 nye § 17 vedtak, vedtak om innvilget økonomisk råd og veiledning, i 2019. Disse vedtakene er blitt gitt til personer som trenger rådgivning knyttet til gjeld og de som søker gjeldsordning. Mange av sakene er komplekse.

NAV har oppnådd følgende i 2019:

  • Tett oppfølging av de unge (under 30) i kommunen, både de som mottar kommunale og statlige ytelser. Det har igjen bidratt til å ivareta aktivitetsplikten for unge mottakere av økonomisk sosialhjelp.
  • Flere aktive brukere på den digitale aktivitetsplanen til NAV. Muligheten for å skrive direkte til veiledere på Nav fører hyppigere kommunikasjon mellom bruker og NAV.
  • 131 % måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontakter
  • 74 % overgang til arbeid blant arbeidssøkerne
  • Kontorets mål om antall formidlinger og fått jobben. Målet var 1 person per måned, men oppnådd resultat var 2 personer i måneden
  • 64% av brukerne med spesielt tilpasset innsats har hatt en arbeidsrettet aktivitet
Figur 6.1 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken, Kilde: NAV