Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

5 Oppvekst og læring

5.1 Innledning

Tjenesteområdet oppvekst og læring har det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole med skolefritidsordning (SFO), kulturskole og voksenopplæring.

Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen skal oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (inkludert SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale utdannings- og utviklingsarenaene.

Kapasiteten i skolene og barnehagene i Rennesøy kommune er god. Prognosene fremover viser stabile tall for aldersgruppen 0-15 år.

Prognose 202120222023
 0 år545555
Barnehage1-5 år302294295
1-7. klasse6-12 år537537515
8.-10. klasse13-15 år230234233
Totalt 1 1231 1201 098
Vid. skole16-19 år285275295
Tabell 5.1 Prognose barnehagebarn og elevtall, Rennesøy kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Barnetallene viser at kommunen utnytter omtrent 62 % av tilgjengelig kapasitet i skolene.

Status på elever i skolen per 01.10.2019:

SkoleElevtallKapasitet
Mosterøy250392
Vikevåg310504
Rennesøy 242350
Totalt8021 246
Tabell 5.2 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune skoleåret 2019/2020
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehagene har totalt en kapasitet på 594 plasser. Alderssammensetningen og antall barn avgjør hvor mange av disse plassene kommunen til enhver tid bruker. For barnehageåret 2019/2020 var det behov for 354 plasser. Tallene viser at kommunen utnytter ca. 60 % av kapasiteten i barnehagene.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgavene er:

 • Sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet i barnehage, grunnskole, SFO og kulturskole i Rennesøy kommune.
 • Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet.
 • Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak iht. til kompetansebehov i alle virksomheter innenfor området.
 • Tverrfaglig samarbeid innenfor tjenesteområdet. Viktige fokusområder er Folkehelse, Tidlig innsats og barnekonvensjonen.
 • Interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Kvitsøy, Randaberg og Rennesøy.
 • Barnehage- og skolefaglige spørsmål herunder oppfølging av nasjonale og kommunale vedtak.
 • Delta i regionalt nettverkssamarbeid mellom 6 kommuner innenfor barnehageområdet og 7 kommuner innenfor grunnskoleområdet.
 • Skole/barnehage-hjemsamarbeid.
 • Gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. Lov om barnehager § 8.
 • Godkjenning av barnehagene jf. Lov om barnehager § 10.
 • Tilsyn med barnehagene jf. Lov om barnehager § 16.
 • Koordinere og samarbeide med Stavanger og Finnøy på tjenesteområdet

5.2 Barnehagene

Det ble tilbudt barnehageplass til alle barn med rett på plass i hovedopptaket.

Antall barn i barnehagene 2015 2016 201720182019
Antall barn pr. 15.12 358 333 313 290270
Tabell 5.3 Utvikling i antall barnehagebarn 2015-2019
Last ned tabelldata (Excel)

Barn med særskilte behov og vedtak etter § 19 a i barnehageloven:

Barn med særskilte behov 2016 2017 2018 2019
Antall barn vår 16 12 14 17
Antall barn høst  12 14 15 11
Tabell 5.4 Barn med særskilte behov og vedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet:

Dispensasjoner 2015 2016 2017 2018 2019
Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet 14,1 % 14,4 % 11,8 % 14,7 %9,3 %
Tabell 5.5 Dispensasjoner
Last ned tabelldata (Excel)

Kompetanseløft i barnehagene: 
Gode relasjoner, sosial kompetanse, språk, psykisk helse, trivsel og lek er tema som har fokus i barnehagenes utviklingsplaner. Planene bygger på tema barnehagene har identifisert som fokus/forbedrings områder.

Kommunens egen plan «Innsats for trivsel” inneholder forebyggende tiltak til arbeid mot mobbeatferd og mobbing. Den inneholder gode tiltak til tidlig innsats for barns trivsel i barnehagen, og er et godt bidrag inn mot barnehagenes fokusområder.

Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling og stimulere til språklæring. Dette skal inngå som en del av det daglige samværet. Flere av barnehagene bruker «Språkløyper» som er ulike kompetanseutviklingspakker utviklet av Lesesenteret. Disse gir personalet ny kunnskap og trening i arbeid med språk.

Pedagogisk veileder har veiledet barnehagelærere og øvrig personell i barnehagene i faglige spørsmål og utfordringer i barnehagene, særlig med fokus på gode relasjoner, sosial kompetanse, lek og språk.

To pedagogiske ledere startet videreutdanning høsten 2019. En deltar på “Språkutvikling og språklæring 2” og en på “Naturfag og matematikk”. Begge studiene utgjør 30 studiepoeng. To styrere deltar på styrerutdanning. Videreutdanningsstudiene er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020».

Skorpefjell og Bru barnehager har hatt lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. 7 ansatte i barnehagene har i løpet av 2019 tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fagprøven har blitt organisert i samarbeid med opplæringskontoret i Stavanger.

Østhusvik og Bru barnehager er øvingsbarnehager for studenter på barnehagelærerutdanning ved UiS. Dette bidrar til at barnehagene får økt fokus på egen praksis og pedagogisk utvikling.

Samarbeid fram mot ny kommune
Lederne i barnehagene i Rennesøy har som forberedelse til ny virksomhetsstruktur fra 01.01.2020, deltatt på samlinger sammen med virksomhetslederne i Stavanger og Finnøy.

Barnehagene i Rennesøy kommune har gjennom 2019 deltatt på ulike kurs i regi av Stavanger kommune og Stavangerbarnehagens grunnkursdager.

Regional ordning for kompetanseutvikling
Kommuner i Rogaland startet i 2019 opp med en regional ordning for kompetanseutvikling, i regionale samarbeidsfora. Disse tar utgangspunkt i KS sin inndeling i regioner. Samarbeidsforaene vil ha ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltak i regionen, basert på behov fra kommunene. Rennesøy tilhører region midt og har i 2019 vært med i styringsgruppen sammen med de 7 andre kommunene i regionen.

Ferieavvikling i barnehagene
Sommeren 2019 ble tilbudene ved barnehagene i Rennesøy slått sammen i 3 uker. Det ble gitt et felles tilbud ved Vikevåg barnehage og ved Skorpefjell barnehage. Dette ga større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten. Evaluering av løsningen viser gode erfaringer.

5.3 Grunnskolen

Elev- og klassetall

 15/1616/1717/1818/1919/20
Elever768788784796802
Klasser3841414242
Elever pr klasse20,219,219,118,919,1
Tabell 5.6 Elevtall og klasser
Last ned tabelldata (Excel)

Antall elever og antall klasser har gått noe opp i 2019. Rundt 46 barn har benyttet seg av tilbud om gratis leksehjelp etter skoletid. Resultatene på de nasjonale prøvene i 8. trinn var over landsgjennomsnitt i lesing, regning og engelsk. Summen av grunnskolepoeng var over snittet for fylket og landet.

Det ble kjøpt inn PCer til alle elevene som begynte på 8. trinn. I ungdomsskolen er det nå 1:1 dekning. På mellom trinnet er det 1:2 og på barnetrinnet er det 1:3.
Kommunens ansvar som skoleeier er stadig i utvikling og møter økte krav til oppfølging og system, jf. opplæringslovens § 13.10. Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Rennesøy 2018 ble lagt fram våren 2019.

Kompetanseløft i skolen
Både Rennesøy skule og Vikevåg skule er praksisskole/partnerskapsskole for lærerutdanningen ved universitetet i Stavanger. Å være partnerskapsskole er positivt for skoleutviklingen og utfordrer skolen til å drive et kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid.

Fire deltakere avsluttet kompetanse for kvalitet våren 2019. En inspektør avsluttet rektorskolen. 7 deltakere startet på kompetanse for kvalitet ordningen høsten 2019. To lærere begynte på engelsk 1. 1-7 trinn. En lærer på spesialpedagogikk1. 1.-7. trinn. En lærer på engelsk 2. 5.-10.- trinn. En lærer på Tysk 1. 5-10. trinn. En lærer på matematikk 1. 1.-7. trinn og en lærer begynte på erfaringsbasert master i engelsk. I tillegg går tre lærere på lærerspesialiststudium. De er fordelt på fagene begynneropplæring, digital kompetanse og norsk.

Kvalitetsutvikling / ledernettverk
Utviklingsplanen til skolene danner utgangspunkt for identifisering av områder skolen skal jobbe særlig med. Disse områdene er løftet inn i samarbeid og utvikling i Utdanningsregion midt. Vikevåg skule er med i pulje 1 og har nettverkssamarbeid med skoler i Finnøy og Universitetet i Stavanger.

Rektorgruppen og skolens ledergruppe deltar i ledernettverkene og på rektormøtene i regi av Stavanger kommune. Dette er stort nettverk med mye erfaring og kompetanse på feltet. Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling skjer nå i disse foraene sammen med Stavanger og Finnøy. Kommunen er gitt tilgang til alle kurs og kompetansehevingstiltak som skjer i regi av Stavanger kommune.

Våren 2019 fullførte en klasse Vinterlandbruksskolen på Rennesøy. Rennesøy kommune har vært vertskap for tilbudet i to år.

Oppfølging av lærlinger i skoler og barnehager i Rennesøy er gjennomført ved hjelp ressurser sentralt for å koordinere arbeidet. Dette har fungert bra. Det har vært med på å systematisere opplæringen, oppfølgingen og støtten ut i virksomhetene i arbeidet med lærlinger. Det har og vært et godt samarbeid med opplæringskontoret i Stavanger kommune.

Glidelåsen
I Rennesøy kommune var alle elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2019 registrert inn i et videregående løp. Rennesøy kommune er med i en satsing sammen med Fylkeskommunen på å identifisere og følge opp elever i gråsonen, som av ulike grunner kan trenge noe støtte i overgangen mellom grunnskolen og den videregående opplæringen. Rennesøy skule har fått noen ressurser til dette gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. Midlene er brukt til oppfølging av glidelåsprosjektet og til funksjonen som sosiallærer.

Målform på Vikevåg

Vikevåg skole har nynorsk som hovedmål. Det er likevel flere som velger bokmål som hovedmål, enn det er som velger nynorsk som hovedmål. Dette gir skolen utfordringer i forhold til å dele gode pedagogiske grupper. Klassene får forskjellig størrelse, og hindrer en fleksibel organisering på tvers av klassene. Både av ressursmessige, faglige og sosiale forhold har skolen hatt et ønske om å gjennomføre et valg knyttet til målform. Dette er ikke gjennomført.

Skolemiljø
Rennesøy kommune hadde i løpet av skoleåret forvaltningsrevisjon på skolens arbeid med elevens psykososiale skolemiljø. Rapporten som ble utarbeidet viste at skolene gjorde mye bra, men at det på noen områder var et forbedringspotensial. Skolene jobber med de forbedringsforslagene som rapporten viste. Elevens psykososiale skolemiljø har hatt et høyt fokus og vært et prioritert område over flere år.

5.4 Skolefritidsordning-SFO

Barnetall

SFO15/1616/1717/1818/1919/20
Mosterøy9085736766
Vikevåg117127127126122
SUM207212200193182
Tabell 5.7 Antall barn i SFO, Kilde: GSI
Last ned tabelldata (Excel)

Alle som søker får plass i SFO. I tillegg får flerkulturelle barn tilbud om 3 måneders gratis SFO ved ankomst til kommunen. Trivselsundersøkelser viser at barna trives på SFO og at foreldregruppen er fornøyd med tilbudet.

Det er utfordrende å skaffe nok personale, bl.a. som følge av ugunstig arbeidstid og små stillinger. Dette arbeides med å se på kombinasjoner av stillinger i skole, barnehage og/eller kulturskole.

5.5 Kulturskolen

Bemanning og plasser:

Kulturskolen15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Elevplasser 165 170 166 146 152
Personale i hele stillinger 4,16 4,04 4,51 3,97 3,96
Tabell 5.8 Elevplasser og bemanning, Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Kulturskolen har 3,96 årsverk med tilsammen 12 ansatte i deltidsstillinger. Kulturskolen har 152 elevplasser og 7 elever på venteliste. Skolen har oppdatert elevlister ved hjelp av administrasjonsverktøyet SpeedAdmin. Kulturskolen har også en egen hjemmeside med oppdatert informasjon om aktivitetstilbudet.

Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Elevene er fordelt på tilbud om gitar, messing, sang, barnekor, piano, keyboard, slagverk og visuell kunst.
Kommunen har som hovedregel at en elev bare kan benytte seg av to tilbud slik at det kan gis et undervisningstilbud til flest mulig. Avvik fra regelen kan forekomme om det er ledige plasser på aktivitetstilbudene når alle søkende har blitt tildelt plass.

Kulturskolen har i 2019 jobbet målrettet med å markedsføre sine tilbud gjennom konserter på skolene og barnehage, 2 danseforestillinger, førjulskonsert, nyttårskonsert, sommerkonsert i Utstein Kloster, venneuke, workshop på Rennesøydagen, samarbeid med skolekorps og Mastrakoret, og oppdrag i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelse.

5.6 Voksenopplæringen

Rennesøy hadde pr. 31.12.2019 totalt 5 deltakere på introduksjonsprogrammet. Disse får undervisning i norsk og samfunnskunnskap ved Johannes læringssenter i Stavanger. Det blir ikke gitt tilbud om begynnerkurs i norsk i Rennesøy kommune. Arbeidsinnvandrere som har behov for norskkurs, blir vist til nabokommuner i regionen.

Oppsummering og utfordringer

Kommunen har et godt grunnlag gjennom bygg og anlegg med god kvalitet. Det vil i årene framover ikke være behov for nye barnehagebygg eller skolebygg.

Antall søkere til barnehagetilbudet avtar. Det utfordrer kommunen på flere måter. Organiseringen av barnegrupper i den enkelte barnehage blir utfordret med endring i alderssammensetningen. På et overordnet nivå blir kapasitet og antall barnehager en problemstilling.

Innenfor Grunnskole-området skal kartlegginger vektlegges og sikre at resultatene blir brukt og får betydning for den ordinære og tilrettelagte undervisningen. Målet er tilpasset opplæring, variasjon i undervisningsmetoder og kvalitet i vurderingsarbeidet for hver elev.

Både skolene og barnehagene i Rennesøy har et bevisst og systematisk fokus på arbeid mot mobbing og for inkludering. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig.

Rennesøy kommune er på både barnehagefeltet og skolefeltet i forpliktende utviklingsarbeid på tvers av kommunegrensene. Både gjennom samarbeid med kommunene i Nye Stavanger og gjennom kommunene i Utdanningsregion Midt har kommunen funnet en god modell for samarbeid og utvikling. Året har vært preget av prosesser knyttet til sammenslåingen av kommunene Rennesøy, Finnøy og Stavanger.