Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2015-2019 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 41,1 mill. i 2019. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2019. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL20152016201720182019
Omløpsmidler 01.01.105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Endring omløpsmidler19 394 00015 242 01514 219 2545 598 74227 075 331
Kortsiktig gjeld 01.01.58 280 00064 943 00070 466 59684 170 29575 529 259
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Endring i kortsiktig gjeld6 663 0005 523 59613 703 700-8 641 037-14 026 099
Endring i arbeidskapital12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2015-2019
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene som regel vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapitalen vist for gunstige tall de senere år. Arbeidskapitalen per 31. desember 2019 var på kr 125,7 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 13 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 37,1 mill. fra 2018 til 2019. I tabell 3.25 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2015-2019.

Arbeidskapital 2015-2019 31.12.201531.12.201631.12.20171.1.20182.1.2019
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Arbeidskapital60 138 00069 856 42070 371 97584 611 754125 713 184
Herav premieavvik7 808 0008 869 0008 246 0009 002 50812 977 956
Korrigert arbeidskapital52 330 00060 987 42062 125 97575 609 245112 735 228
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Endring / korrigert arbeidskapital15 975 0008 657 4201 138 55513 483 27137 125 983
Tabell 3.25 Arbeidskapital 2015-2019, korrigert for premieavvik.
Last ned tabelldata (Excel)