Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.6 Likviditet og soliditet

3.6.1 Likviditetsgrad

Likviditetsgrad 1
Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene. Likviditetsgradene måles ved årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Likviditetsgrad 1 tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Likviditetsgrad 1 svekkes dersom nøkkeltallet korrigeres for akkumulert premieavvik. Korrigert likviditetsgrad 1 var per 31. desember 2019 på 2,83.

 20152016201720182019
Likviditetsgrad 11,931,991,842,123,04
Tabell 3.21 Likviditetsgrad 1
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditetsgrad 2
Likviditetsgrad 2 tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter. Likviditeten har vært relativt stabil de siste fem årene, men er styrket fra 2018 til 2019.

 20152016201720182019
Likviditetsgrad 21,081,151,121,432,30
Tabell 3.22 Likviditetsgrad 2
Last ned tabelldata (Excel)

3.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle framtidige underskudd eller tap. Egenkapitalprosenten gir en indikasjon på soliditeten, gjennom å vise hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital.

 20152016201720182019
Egenkapitalprosent19,6 %20,1 %18,6 %20,1%25,0 %
Tabell 3.23 Egenkapitalprosenten
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten var per 31. desember 2019 på 25 %, og er styrket fra 2018. I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke fastsatt krav med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene.

3.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.24 vises endringen i omløpsmidler fra 2015-2019 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 41,1 mill. i 2019. Dette betyr at omløpsmidlene økte mer enn den kortsiktige gjelden i 2019. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL20152016201720182019
Omløpsmidler 01.01.105 687 000125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Endring omløpsmidler19 394 00015 242 01514 219 2545 598 74227 075 331
Kortsiktig gjeld 01.01.58 280 00064 943 00070 466 59684 170 29575 529 259
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Endring i kortsiktig gjeld6 663 0005 523 59613 703 700-8 641 037-14 026 099
Endring i arbeidskapital12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Tabell 3.24 Endring i arbeidskapital 2015-2019
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene som regel vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapitalen vist for gunstige tall de senere år. Arbeidskapitalen per 31. desember 2019 var på kr 125,7 mill. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 13 mill. Den korrigert arbeidskapitalen er styrket med kr 37,1 mill. fra 2018 til 2019. I tabell 3.25 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2015-2019.

Arbeidskapital 2015-2019 31.12.201531.12.201631.12.20171.1.20182.1.2019
Omløpsmidler 31.12125 081 000140 323 015154 542 270160 141 012187 216 343
Kortsiktig gjeld 31.1264 943 00070 466 59684 170 29575 529 25961 503 160
Arbeidskapital60 138 00069 856 42070 371 97584 611 754125 713 184
Herav premieavvik7 808 0008 869 0008 246 0009 002 50812 977 956
Korrigert arbeidskapital52 330 00060 987 42062 125 97575 609 245112 735 228
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap12 731 0009 718 420515 55514 239 77941 101 430
Endring / korrigert arbeidskapital15 975 0008 657 4201 138 55513 483 27137 125 983
Tabell 3.25 Arbeidskapital 2015-2019, korrigert for premieavvik.
Last ned tabelldata (Excel)

3.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Langsiktig lånegjeld har økt med 26 % de siste fem årene. Tabell 3.26 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte lånemidler.

Utvikling i lånegjeld, tall i 1000 kr20152016201720182019
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser434 022468 294498 078518 616546 298
- Videre utlån / startlån39 26143 78151 29359 68757 976
- Ubrukte lånemidler15 16913 45821 59133 12671 136
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner379 592411 055425 194425 803417 186
Tabell 3.26 Utvikling i lånegjeld. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 27,7 mill. fra 2018 til 2019. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden ble redusert med kr 8,6 mill. dersom det korrigeres for startlån og ubrukte lånemidler.

Figur 3.7 viser utviklingen i brutto lånegjeld per innbygger (ekskl. startlån) i perioden 2015-2019.

Figur 3.7 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2015-2019

Lånegjelden per innbygger (ekskl. startlån) har økt betydelig i perioden 2015-2019, og var per 31. desember 2019 på kr 98 364. Når lånegjelden sammenlignes mellom kommuner anvendes blant annet netto lånegjeld, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse AS) og ubrukte lånemidler. Figur 3.8 viser netto lånegjeld (konsern) per innbygger for Rennesøy kommune. Som det framgår av figuren så ligger kommunen over gjennomsnittet for Rogaland fylke og landet utenom Oslo kommune. Dog er det første gang på de siste fire årene at netto lånegjeld per innbygger går ned for Rennesøy kommune.

Figur 3.8 Netto lånegjeld per innbygger (konsern)