Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.5.2 Egenkapital og gjeld

Bokført egenkapital var per 31. desember 2019 på totalt kr 349,3 mill., som er kr 97 mill. (38,4 %) høyere enn ved utgangen av 2018. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 39 mill., bundne driftsfond kr 3 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 0,3 mill. og kr 0,2 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,4 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av kommunestyret ved behandling av årsregnskap 2019. Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg, samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2019 på kr 298 mill., noe som utgjør en økning på kr 93,9 mill. fra 2018.

Fond
Samlede fond er i løpet av 2019 økt med netto kr 8,5 mill. Investeringsfondene ble redusert med kr 1,9 mill.,  bundet driftsfond ble redusert med kr 1,4 mill. og disposisjonsfondet økte med kr 11,9 mill. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.18 og i note 10.

FondDisposisjonsfondBundet driftsfondUbundet investeringsfondBundet investeringsfondSum fond
Inngående balanse 1.1.27 1864 4386141 80934 046
Avsetninger14 2716073001015 187
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-1 905-2 05100-3 956
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-5000-614-1 644-2 758
Utgående balanse 31.12.39 0512 99430017542 520
Tabell 3.18 Oversikt over de ulike fond som Rennesøy kommune har i 2019 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond
Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 39,1 mill. og 9,4 % av driftsinntektene. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt og er per 31. desember 2019 inndelt som følger av tabell 3.19. Tildeling fra statlig havbruksfond er tilført disposisjonsfondet med kr 0,56 mill. i 2019.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2016Regnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2018Regnskap 31.12.2019
Disposisjonsfond - generelt16 17123 67624 05327 565
Disposisjonsfond justeringsrett2 0522 5362 8952 486
Finanskostnadsfond (Rennesøy skole)468---
Disposisjonsfond pensjon  -9 000
Fond mottak flyktninger2 0001 3004-
Ungdommens dag282828-
Prestvågen205205206-
Fond vedlikehold943---
Sum disposisjonsfond21 86627 74527 18639 051
Tabell 3.19 Oversikt over disposisjonsfondene i Rennesøy kommune per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)
Disposisjonsfond - generelt2019
Inngående balanse24 053
Bruk av fond 
Opprinnelig budsjettert bruk i drift - generell finansiering-200
FSK sak 19/19, 2. tertial - klargjøring parkering ved Bru skole-300
Korrigering av selvkostfond vann og avløp 2018-229
Finansiering av underskudd - Slam 2019-616
Tilføring av fondsmidler 
Avsatt andel statlig tildeling havbruksmidler559
Mindreforbruk 2018 settes av til fond1 024
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann iht.overskudd 2019617
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Vann - rest historisk underskudd155
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp iht.overskudd 2019238
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Avløp - rest historisk underskudd1 807
Tilbakeføre lån av disposisjonsfond - Renovasjon iht.overskudd 2019459
Utgående balanse27 565
Tabell 3.20 Bevegelser på generelt disposisjonsfond per 31.12.2019. Alle tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.20 viser bevegelsene på det generelle disposisjonsfondet i 2019. Opprinnelig budsjett la opp til å bruke kr 2,06 mill. av fondet til drift. I andre tertial ble denne bruken vedtatt reversert. I investeringsbudsjettet er det brukt 0,5 mill. av disposisjonsfondet i henhold til justert budsjett. Samtidig er det tilført kr 0,56 mill. til fondet fra statlige havbruksmidler og kr 1,02 mill. i generell tilføring fra regnskapsmessig mindreforbruk i 2018.

VAR-tjenestene planla å tilbakeføre kr 2,93 mill. til disposisjonsfondet i 2019 for å dekke inn tidligere underskudd. Årets drift lyktes med å tilbakeføre kr 1,31 mill. fra nevnte selvkostområder. I tillegg er tidligere underskudd for Vann og Avløp, som i sin tid ble finansiert med lån fra disposisjonsfondet med kr 1,96 mill., tilbakeført i driften ved å redusere årsresultatet for 2019 tilsvarende. Dette er I tråd med vedtak i KO sak 27/19 Harmonisering av selvkostområdene, hvor fremførbart underskudd på vann og avløp ikke videreføres til ny kommune.

Tidligere underskudd for Renovasjon og årets underskudd innenfor selvkostområdet Slam (kr 0,62 mill.) er fremførbare til ny kommune. Dette står som lån av disposisjonsfondet i Rennesøy.

Gjeld
Langsiktig gjeld var per 31. desember 2019 på kr 985,8 mill. Dette er en økning på kr 58 mill. (6,3 %) fra 2018. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 30,3 mill. og kr 27,7 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for endring i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2019 var kr 62,8 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 14 mill. fra 2018 til 2019. Det gjenstod kr 71,1 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2019.