Årsrapport 2019 – Rennesøy kommune

Årsrapport 2019 Rennesøy kommune

3.4.7 Resultat per tjenesteområde

Tjenesteområdene eks VAR-området har samlet en netto budsjettramme på kr 293,2 mill. i 2019. Driften i 2019 ga et positivt avvik på kr 3,0 mill. Fellestjenester, Helse og velferd, Kultur og samfunn og Tekniske tjenester har bidratt med mindreforbruk i 2019. Nærmere omtale følger her.

Tjenesteområde Regnskap 2019Justert budsjett 2019AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Fellestjenester31 88432 52864498,0 %27 552
Oppvekst og læring133 473129 795-3 678102,8 %134 281
Helse og velferd90 44593 9603 51596,3 %91 411
Kultur og samfunn eks VAR9 27711 2371 96082,6 %10 458
Tekniske tjenester25 05325 65360097,7 %26 523
Sum eks VAR 290 132 293 173 3 041 99,0 % 290 225
Tabell 3.11 Oversiktstabell over tjenesteområdene. Tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Fellestjenester
Fellestjenester hadde i 2019 et mindreforbruk på kr 0,6 mill., hvilket utgjør et forbruk på 98 % av budsjettet. De ulike ansvarsområdene har gjennom 2019 hatt stram økonomistyring og gjort besparelser der det har vært mulig. Overforbruket på IKT skyldes at Rennesøy sammen med Randaberg, Kvitsøy og Sokndal hatt et IT-teknisk samarbeid om løsningen knyttet til kommunens lønns- og personalsystem. Randaberg påtok seg i innføringsfasen et koordineringsansvar av dette arbeidet som først ved utgangen av 2019 ble viderefakturert de øvrige kommunene for årene 2016, 2017 og 2018.  Også IKT aktiviteter og kostander knyttet til kommunesammenslåingen preget 2019. For øvrig er reduksjon i bruk av seniormidler, lønnskostnader, leasingskostnader, kurs, bedriftshelsetjeneste og kopieringsavtaler variabler som forklarer mindreforbruket.

Ressursbruk fellestjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Politisk styring og kontroll3 9563 575-381110,7 %3 526
Fellestjenester 11 05011 15510599,0%10 301
Felles administrasjon9 72212 0172 29580,9 %7 248
IKT7 1565 781-1 375123,8 %6 476
Sum31 88432 52864498,0 %27 552
Tabell 3.12 Ressursbruk Fellestjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og læring
Oppvekst og læring har et resultat for 2019 på kr 3,7 mill. i merforbruk. Dette utgjør et forbruk på 102,8 % av budsjettrammen. Deler av mindreforbruket på  oppvekstkontoret skyldes at midler til styrket barnehagetilbud ikke er fordelt ut til barnehagene for andre halvår 2019. Dette medfører at det ser ut som om barnehagene har et merforbruk i 2019, men korrigert for midlene til styrking av barnehagetilbudet er disse i balanse.

Merforbruket på skolene knytter seg i hovedsak til høyere lønnsforbruk enn budsjettert, i tillegg er det også brukt mer enn budsjettert på kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Virksomhetene er også belastet utgifter på ca kr 0,5 mill  knyttet til telefoni, seniormidler og lærlinger, mens budsjettet ligger hos Fellestjenester.

Ressursbruk oppvekst og læring fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Oppvekstkontor9 21610 5011 28587,8 %10 576
Kulturskole2 1142 023-91104,5 %1 953
Skolene/SFO79 89375 997-3 896105,1 %78 355
Barnehagene42 25041 274-976102,4 %43 392
Sum133 473129 795-3 678102,8 %134 276
Tabell 3.13 Ressursbruk, Oppvekst og læring. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Helse og velferd
Helse og velferd gikk med et mindreforbruk på kr 3,5 mill. i 2019, som gir et forbruk på 96,3 % av budsjettet. Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter bl.a. knyttet til ressurskrevende brukere, reduserte klientutgifter i barnevernstjenesten samt mindre lønnsforbruk enn budsjettert som skyldes perioder med vakante stillinger. Merforbruket i Institusjons- og hjemmetjenester skyldes mindre etterspørsel etter kjøp av korttidsplasser enn budsjettert.

Ressursbruk helse og velferd fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Helse og velferd fellestjenester5 5056 09158690,3 %4 877 547
Forebygging og folkehelse13 83814 60176394,8 %12 631 780
NAV10 83411 01918598,3 %14 854 374
Barnevernstjenesten6 2307 8961 66678,9 %7 432 492
Institusjons- og hjemmetjenester44 22443 214-1 010102,3 %42 981 159
Tverrfaglige tjenester9 81411 1391 32588,1 %8 634 416
Samlet 90 44593 9603 51596,3 %91 411 768
Tabell 3.14 Ressursbruk, Helse og velferd. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og samfunn
Kultur og samfunn eks. VAR-området har totalt sett et mindreforbruk på kr 2,0 mill. i 2019 som gir et forbruk på 82,6 % av justert budsjett. Kommunalavdelingens ordinære drift har vært tilfredsstillende. Flere av fagområdene har hatt vakante stillinger og permisjoner, dette har blitt løst gjennom økt kjøp av tjenester fra Stavanger kommune.  Gebyrinntektene har vært høyere enn budsjettert på grunn av større reguleringssaker.  Selvkostområdene VAR er nærmere omtalt i kapittel 3.4.6.

Ressursbruk kultur og samfunn (eks. VAR) fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Plan og Utvikling1 7263 2861 56052,5 %2 892
Landbrukskontor1 8741 733-141108,1 %1 721
Kultur2 7763 35858282,7 %3 315
Kulturmidler2733437079,4 %267
Frivilligsentral502492-10102,0 %522
Barn og unge699649-50107,7 %662
Bibliotek1 4271 376-51103,7 %1 078
Sum9 27711 2371 96082,6 %10 457
Tabell 3.15 Ressursbruk, Kultur og samfunn. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Tekniske tjenester
Tekniske tjenester gikk med et mindreforbruk på kr 0,6 mill. i 2019, som utgjør et forbruk på 97,7 % av budsjettet. Dette skyldes lavere kostnader knyttet til vedlikehold, driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester, samt høyere husleieinntekter. Merforbruket på Energi skyldes kostnader knyttet til 2018 samt større prisøkning på strøm enn forutsatt.

Ressursbruk tekniske tjenester fordelt etter ansvarsområder:

OmrådeRegnskap 2019Justert budsjett 2019Avvik justert budsjett-regnskapRegnskap i % av budsjettRegnskap 2018
Tekniske tjenester4 3794 997618 26687,6 %3 678 736
Energi4 1312 783-1 347 786148,4 %3 728 885
Renhold9 0428 935-107 097101,2 %8 867 259
Vedlikeholdstjenester (vaktmester korps)7 5018 9381 436 98084,0 %10 248 462
Sum25 05325 653600 36397,7 %26 523 342
Tabell 3.16 Ressursbruk, Tekniske tjenester. Alle tall i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)